Leesbaarheid:

Stoppen met uw besloten vennootschap (bv)

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Als u stopt met uw besloten vennootschap (bv), moet u verschillende dingen regelen. U moet de bv eerst laten ontbinden. Ook rekent u af voor de vennootschapsbelasting. En u schrijft uw bv uit bij het Handelsregister van KVK. Lees op deze pagina welke stappen u moet zetten als u wilt stoppen met uw bv.

1. Controleer de afspraken met de medeaandeelhouders

Heeft u medeaandeelhouders? Ga na welke afspraken u met hen heeft gemaakt. Die leest u in de statuten. U kunt ook afspraken hebben gemaakt via bijvoorbeeld via een aandeelhoudersovereenkomst. Hierin leest u onder andere wat u heeft afgesproken over de verdeling van de winst.

2. Onderzoek de financiële gevolgen

Als u stopt met uw bv moet u een eindbalans (laten) opmaken. Dit is een eindoverzicht van het vermogen van uw bv. Daarna moet dit vermogen worden vereffend (financieel afgehandeld) en verdeeld. Controleer daarom de volgende zaken:

 • Handel de voorraden en bedrijfsmiddelen af

  Uw bv mag geen bezittingen (baten) zoals voorraden en bedrijfsmiddelen meer hebben. Ga na welke bezittingen u nog heeft, zoals:

  • debiteuren
  • geld op de bankrekening
  • voorraden
  • auto’s en machines
  • intellectuele eigendomsrechten

  Blijft er na ontbinding en vereffening van de bv nog geld over op de bankrekening over, dan gaat dit in principe naar de aandeelhouders. Tenzij er in de statuten een andere afspraak staat.

  Kenteken voertuig overschrijven op eigen naam

  Heeft u een voertuig op naam van uw bv staan? Vergeet dan niet het kenteken over te schrijven op uw eigen naam als u uw bedrijf uitschrijft. Lees op RDW.nl wat u moet doen.

 • Check welke financiers u moet aflossen

  Heeft uw bv leningen? Controleer welke afspraken daarover zijn gemaakt. Kunt u uw betaalverplichtingen niet na komen? Neem dan contact op met de financier. Probeer samen tot een oplossing te komen.

 • Check welke leaseovereenkomsten u heeft

  Heeft uw bv leaseovereenkomsten? Bijvoorbeeld voor een bestelbus of machine. Controleer hoelang het contract nog loopt. Neem contact op met de leasemaatschappij (lessor) om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

 • Check uw aansprakelijkheid

  Nadat u bent gestopt, blijft u aansprakelijk voor risico’s. U moet bijvoorbeeld nog steeds uw schulden afbetalen. Zorg er daarom voor dat u alles goed afhandelt. Bij sommige verzekeraars kunt u risico’s bij stoppen meeverzekeren in een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit wordt uitlooprisico genoemd en is het risico op claims nadat u bent gestopt.

 • Check wat u moet opzeggen

  Zorg dat u de contracten en verzekeringen van uw bv stopzet. Een checklist:

  Opzeggen zakelijke bankrekening

  Regel de volgende zaken, voordat u uw zakelijke bankrekening opzegt:

  • Download alle rekeningafschriften en/of het financieel jaaroverzicht.
  • Zet lopende incassoafspraken en periodieke overboekingen stop.
  • Zeg gekoppelde creditcards en verzekeringen op.
  • Heeft u een G-rekening? Zeg deze op bij de Belastingdienst.

  Informeer bij uw bank naar de procedure voor het opzeggen van een zakelijke bankrekening.

3. Kijk of u een uitkering kunt aanvragen

Bent u vóór 1960 geboren en is uw bedrijf is niet meer levensvatbaar? Dat kunt u via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) een uitkering aanvragen. Met behulp van de Bbz kunt u een aanvulling krijgen op uw inkomen tot de hoogte van een bijstandsuitkering. U moet dan wel 1225 uur per jaar aan uw bv hebben besteed. En u bent gedwongen te stoppen, omdat uw bv niet meer levensvatbaar is. Vraag Bbz aan bij uw woongemeente.

Bent u tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Met de IOAZ-uitkering vult u uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U moet dan kunnen aantonen dat u te weinig inkomen heeft om van te leven. Om de hoogte van de IOAZ-uitkering te bepalen, vindt er een vermogenstoets plaats. U vraagt de IOAZ-uitkering aan bij uw woongemeente.  

Wacht met uitschrijven bij KVK

Let op: de aanvraag voor de IOAZ-uitkering moet u indienen voordat u uw bv bij KVK laat uitschrijven.

4. Personeel ontslaan

Heeft u personeel? Dan krijgt u te maken met regels waar u zich aan moet houden. Als u personeel moet ontslaan, moet u een ontslagvergunning aanvragen. In een sociaal plan kunt u afspraken vastleggen, zoals een transitievergoeding en hulp bij het vinden van nieuw werk. Ook geeft u het ontslag door aan de Belastingdienst. Wat u moet doorgeven staat bij 'Stap 17 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking' van het Handboek Loonheffingen (pdf).

5. Informeer uw personeel en klanten

Als u personeel heeft, vertel hen dan eerst dat u gaat stoppen met uw bedrijf. Uw personeel kan dan op tijd ander werk zoeken. Bekijk ook goed welke contracten of afspraken u met klanten heeft. Laat uw klanten en leveranciers daarna weten dat u stopt. Lees meer over uw klanten informeren op KVK.nl.

6. Laat uw bv ontbinden (liquideren)

Om met uw bv te stoppen moet u deze laten ontbinden. Geef de ontbinding van uw bv door aan KVK via het formulier ‘Ontbinding, vennootschap, rechtspersoon of maatschap’ (pdf). Dit wordt ook wel liquideren genoemd. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt hier een formeel besluit over. De bv stopt op het moment dat u en eventuele aandeelhouders akkoord zijn over dit besluit. U kunt ook een toekomstig tijdstip kiezen voor het opheffen van de bv.

Bv opheffen met schulden

Moet u gedwongen stoppen met uw bv omdat uw schulden heeft? Onderzoek wat uw opties zijn met het Stroomschema Schulden op KVK.nl. Het stroomschema geeft u tips om van kort- en langlopende schulden af te komen. Voor tijdelijke schulden kunt u eerst nog uitstel (surseance van betaling) aanvragen. Verwacht u betalingsproblemen bij belastingen en premies? Maak bij de Belastingdienst melding van betalingsonmacht. Blijven er schulden over? Dan moet u verplicht faillissement aanvragen.

Bv opheffen via turboliquidatie

Turboliquidatie is een snelle manier om uw bv op te heffen als er geen vermogen over is. U heeft dan geen bezittingen meer in de bv (baten). U heeft alleen een ontbindingsbesluit nodig van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Door dit besluit houdt de rechtspersoon (de bv) direct op te bestaan.

Turboliquidatie is niet zonder risico. Een schuldeiser kan via de rechter betaling eisen (vereffening) als achteraf blijkt dat er nog schulden zijn. Het gevolg is dat aandeelhouders nu persoonlijk aansprakelijk zijn, omdat de rechtspersoon is opgeheven.

7. Schrijf uw bv uit bij het Handelsregister

Schrijf uw bv uit bij het KVK Handelsregister. Om uw bv uit te schrijven moet u deze eerst ontbinden (zie stap 6). KVK geeft aan de Belastingdienst door dat u stopt. De Belastingdienst stuurt u een brief over de gevolgen voor vennootschapsbelasting en de btw. Wilt u een uitkering aanvragen? Wacht dan nog even met uitschrijven (zie stap 3).

Gevolgen bij uitschrijven

Het opheffen van uw onderneming kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw bankrekening, financiering, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen. Kijk daarom eerst op de website van de instanties wat de gevolgen zijn van de stappen die u neemt, voordat u zich uitschrijft bij KVK.

8. Reken af voor de omzetbelasting (btw)

Nadat de Belastingdienst van KVK heeft doorgekregen dat uw bv is uitgeschreven, ontvangt u van hen een brief waarin staat dat u eventueel een laatste btw-aangifte moet doen. Pas als u de laatste btw-aangifte heeft gedaan, stuurt de Belastingdienst u een definitieve bevestiging van uitschrijving als ondernemer voor de btw.

Doe ook aangifte als u nog niet bent uitgeschreven

Uitschrijving duurt soms even. Krijgt u in de tussentijd bericht van de Belastingdienst dat u een btw-aangifte moet doen? Dan moet u die aangifte nog indienen.

9. Reken af voor de vennootschapsbelasting (vpb)

De Belastingdienst stuurt u ook een brief met daarin de bevestiging van de uitschrijving in het Handelsregister. En de mededeling dat u uw belastingzaken moet afsluiten. Dit heet fiscaal afrekenen. U moet een laatste aangifte vennootschapsbelasting (VpB) doen.

Belastingen voor de directeur-grootaandeelhouder (dga)

Als u directeur-grootaandeelhouder (dga) bent van de bv en u ontvangt een salaris van de bv, dan gelden voor u dezelfde belastingregels als voor andere werknemers. U betaalt dan inkomstenbelasting over uw salaris.

10. Bewaar uw administratie

Na het opheffen van uw bv moet u de administratie minimaal 7 jaar bewaren. In sommige gevallen is de bewaarplicht 10 jaar. Dit hangt van het soort gegevens af. U vindt daarover meer informatie op Belastingdienst.nl. U mag de papieren administratie ook scannen en alleen digitaal bewaren. U moet een bewaarder van de boeken en bescheiden benoemen. Dit gebeurt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Meestal is dat de vereffenaar. Bij de uitschrijving van de bv schrijft u (of een waarnemer) de bewaarder van de administratie in, in het Handelsregister.

Controleer vaststelling en publicatie van jaarrekeningen

Zijn alle jaarrekeningen vastgesteld en gepubliceerd? U bent verplicht om de jaarrekeningen te deponeren bij KVK en te publiceren over een financieel jaar dat is afgelopen. Doet u dat niet, dan loopt u kans op een boete. Ook bent u persoonlijk aansprakelijk in geval van faillissement. Over het jaar waarin u opheft hoeft u geen jaarrekening op te stellen en te deponeren bij KVK.

Feiten en cijfers: aantal opheffingen van bedrijven met rechtspersoonlijkheid

De grafiek toont het aantal opheffingen van rechtspersonen in Nederland. Een rechtspersoon is een juridische eenheid voor een bedrijf waar geen persoon met rechten en plichten aan verbonden is. Zoals de besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), stichting en coöperatie.