Leesbaarheid:

Veelgestelde vragen & Tips

Staat uw vraag er niet tussen, stel dan uw vraag via het contactformulier.

Algemeen

Kan ik als individu lid worden van P3NL?

P3NL is een federatie, bestaande uit beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Individuele psychologen, psychotherapeuten of pedagogen kunnen als individu niet lid worden van P3NL, maar wel lid worden van een deelnemende vereniging. Hier kunt u zien welke verenigingen samen P3NL vormen. P3NL biedt de leden van de deelnemende vereniging wel een aantal diensten aan, waarvoor professionals zich individueel kunnen aanmelden.

Waar staat P3NL voor?

Voor Federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen in Nederland.

Wie zijn er aangesloten bij P3NL?

P3NL bestaat op dit moment uit dertien beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Bekijk hier welke verenigingen dat zijn.

Met welke onderwerpen houdt P3NL zich bezig?

In ons jaarplan kun je de onderwerpen en acties teruglezen. Op deze pagina lees je ook meer over onze kernwaarden en visie op evidence based werken en transparantie en voortgangsfeedback.

Hoe ziet het bestuur van P3NL eruit?

Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden. De voorzitter is onafhankelijk, de andere vijf bestuursleden zijn bestuurslid van hun eigen vereniging. Hiermee zijn tevens de verschillende beroepen (psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) vertegenwoordigd. De benoeming geldt voor een periode van drie jaar en bestuursleden kunnen maximaal twee keer herbenoemd worden. Bestuursleden hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering. Je kunt hier de actuele samenstelling van het bestuur van P3NL vinden.

Heeft P3NL een eigen bureau met medewerkers?

P3NL heeft een directeur, beleidsmedewerker en een medewerker voor de financiële administratie. Deze drie medewerkers werken parttime voor P3NL. Daarnaast is er ondersteuning door medewerkers van de verschillende verenigingsbureaus en actieve leden van de deelnemende verenigingen op dossierniveau.

Hoe verhoudt P3NL zich tot de FGzPt, FBZ en SKJ?

 • FGzPt: de FGzPt houdt zich primair bezig met regelgeving, erkenning, registratie en toezicht op opleidingen, P3NL niet.
 • FBZ: de cao-onderhandelingen worden gevoerd door de FBZ, een aantal verenigingen binnen P3NL zijn bij FBZ aangesloten.
 • SKJ: de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is geen beroepsvereniging, maar een beroepsregister voor professionals in de jeugdsector.

Waarom geen fusie van beroepsverenigingen i.p.v. P3NL?

Dit is een eerste stap naar meer en structurele samenwerking van verenigingen. Hoe deze samenwerking in de toekomst wordt uitgebreid, is nog onderwerp van gesprek tussen bestuur, algemene ledenvergadering en de directeuren van de P3NL-verenigingen.

Wanneer kan een vereniging zich aansluiten?

De organisaties die geïnteresseerd zijn in aansluiting bij P3NL kunnen contact opnemen met Rianne Groen via info@P3NL.nl of telefoonnummer 030-8201595.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de nieuwsbrief?

De aanmeldmogelijkheid voor de nieuwsbrief staat rechtsonderaan elke pagina op deze website.

Klachten- en geschillenregeling

Wat zijn de kosten voor aanmelding bij de klachten- en geschillenregeling?

Voor aansluiting betaal je jaarlijks een vast abonnementstarief per jaar (€ 25,- in 2021). Dat is exclusief de kosten voor de inzet van de klachtenfunctionaris of geschillencommissie. Als een cliënt een klacht en eventueel daarna een geschil indient, dan komen deze kosten voor rekening van jou als de vrijgevestigde zorgaanbieder. De inzet van de klachtenfunctionaris kost ongeveer € 70,- per uur (prijspeil 2021). De kosten van de geschillencommissie bedragen per geschil en zitting ongeveer € 2000,-, afhankelijk van of er wel of niet een zitting plaatsvindt.

Je kunt je als vrijgevestigde zorgaanbieder verzekeren voor de kosten van de geschillencommissie en rechtsbijstand. Vanuit P3NL wordt daarvoor geen gezamenlijke regeling voor aangeboden. Aangesloten verenigingen kunnen echter wel collectieve verzekeringen voor hun leden aanbieden, zie hieronder de FAQ over verzekeringen. Controleer de polisvoorwaarden van je verzekering om er zeker van te zijn welke kosten en welke bijstand wordt vergoed.

Kan ik mijn praktijk aanmelden voor de klachten- en geschillenregeling?

De Klachten- en Geschillenregeling van P3NL is opgesteld voor vrijgevestigden. Het is niet mogelijk om je praktijk bij deze klachten- en geschillenregeling aan te melden. Als je werkt in een kleine groepspraktijk en een Kwaliteitsstatuut als vrijgevestigde hebt, dan kunnen alle zorgverleners binnen de praktijk die lid zijn van een P3NL-vereniging zich wel afzonderlijk aanmelden.
Het model klachten- en geschillenreglement is in principe geschreven voor individueel werkende zorgverleners, en niet voor praktijken met meerdere zorgverleners. Een praktijk met meerdere zorgverleners die gezamenlijk het model klachten- en geschillenreglement van P3NL gebruikt, voldoet dus niet zonder meer aan de eisen die de Wkkgz stelt!

Er zijn meer mogelijkheden om te voldoen aan de eisen van de Wkggz. Er is bijvoorbeeld een algemene geschillencommissie zorg, waar praktijken zich wel kunnen aansluiten. Zij hebben ook een klachtenfunctionaris. Zie hiervoor https://www.degeschillencommissiezorg.nl/zorgaanbieders/zorgcommissies/zorg-algemeen/

Ik heb al een klachtenregeling, moet ik me dan ook hier aanmelden?

Er zijn meer verenigingen die hun leden aanbieden om zich aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling. Val je als vrijgevestigde zorgaanbieder onder de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, dan hoef je je maar één keer bij een klachtenfunctionaris en geschillencommissie aan te sluiten. Je kunt kiezen van welke dienstverlening je gebruik wilt maken. Ook als je van meerdere P3NL-verenigingen lid bent, bijvoorbeeld van het NIP en de NVO, hoef je je maar één keer aan te melden bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL. Het is wel belangrijk de beide lidmaatschappen en lidmaatschapsnummers in te vullen op het aanmeldformulier.

Is de geschillenregeling van P3NL door de minister van VWS erkend?

De geschillenregeling is door de minister van VWS erkend als geschilleninstanties in de zorg. Deze erkenning is gepubliceerd op de website van VWS.

Wat is de taak van de klachtenfunctionaris? Hoe verhoudt hij zich tot de klager en de aangeklaagde?

De klachtfunctionaris ondersteunt cliënten en professionals tussen wie het spaak loopt. Ze adviseert beide partijen en stimuleert dat zij er samen uit komen. De klachtenfunctionaris handelt als onpartijdig en onafhankelijk procesbegeleider.

Wat is het verschil tussen de klachten- en geschillenregeling zoals P3NL die aanbiedt en het tuchtrecht?

Het tuchtrecht en klachten- en geschillenregeling volgens de Wkkgz zijn twee verschillende procedures die naast elkaar bestaan. De klachtenfunctionaris probeert in samenspraak met de cliënt en de behandelaar tot een werkbare oplossing te komen voor beide partijen. In het tuchtrecht beoordelen tuchtrechters of de behandelaar volgens de professionele standaard heeft gehandeld en kan de tuchtrechter maatregelen aan de behandelaar opleggen als de behandelaar niet volgens de professionele standaard heeft gehandeld.

De geschillencommissie beoordeelt door hoor en wederhoor of de klacht van de cliënt over de behandelaar gegrond is. De geschillencommissie kan de zorgaanbieder ook een bindend advies geven over maatregelen die de zorgaanbieder moet nemen. Als het geschil gaat over een eventuele schadevergoeding dan kan de geschillencommissie daarover ook een bindend advies geven, tot een maximaal schadebedrag van 25.000 euro.

zie voor meer informatie de handreiking preventie en omgaan met klachten van het NIP (te downloaden op de webpagina).

Moet ik een verzekering afsluiten?

P3NL verhaalt de kosten voor de inzet van de klachtenfunctionaris op de behandelaar over wie de klacht is ingediend, ongeacht de uitkomst van de klacht. Hetzelfde geldt voor de kosten van een geschil. De kosten voor de klachtafhandeling via de klachtenfunctionaris verschillen, maar kunnen snel oplopen. Een tijdsinzet van 5 tot 10 uur (a 70 euro per uur) voor een klacht is niet uitzonderlijk. De kosten van een geschilprocedure bedragen ongeveer 2000,- euro, afhankelijk van of er wel of geen zitting plaatsvindt. Het is daarom raadzaam na te gaan wat jouw verzekering(en) wel en niet dekt.

Als je een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt, controleer dan in de polisvoorwaarden of de kosten van de inzet van de klachtenfunctionaris of erkende geschillencommissie vergoed worden. Het is je eigen keuze of je voor deze kosten een aansprakelijkheidsverzekering afsluit of het risico zelf draagt.

Daarnaast kun je er ook voor kiezen om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Controleer in de polisvoorwaarden of de verzekering ook zakelijke rechtsbijstand verleent voor klachten- en geschillenprocedures in de gezondheidszorg volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Het NIP biedt haar leden verzekeringen aan in samenwerking met AON (zie www.nipverzekeringen.nl).  De NVGzP biedt haar leden in samenwerking met de VvAA een juridische helpdesk en verzekeringen aan (zie https://www.nvgzp.nl/nvgzpvvaa-juridische-helpdesk/). De NVRG biedt haar leden in samenwerking met DBA-advies een collectieve verzekering aan. Deze verzekering vergoedt ook de kosten van de klachtenfunctionaris. Zie hiervoor https://www.nvrg.nl/p/lidmaatschap, onder 'ledenvoordeel'.

Ik werk met kinderen en jongeren vanuit de Jeugdwet, waarom is de P3NL-regeling daarvoor niet afdoende?

De klachten- en geschillenregeling van P3NL is opgesteld volgens de regels uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is niet van toepassing op diensten met financiering vanuit de jeugdwet en de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Werk je met kinderen of jongeren en wordt de zorg gefinancierd door de gemeente, dan is de Wkkgz en de P3NL-regeling niet van toepassing. De jeugdwet heeft een eigen klachtenregeling in § 4.2.a Jeugdwet. Het grootste verschil tussen de klachtenregeling volgens de Jeugdwet en de Wkkgz, is dat de Jeugdwet een klachtencommissie vereist. De Wkkgz vereist een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie.

Hoe voorzie ik in een klachtenregeling volgens de Jeugdwet?

Kijk als eerste vanuit welke gemeente(n) de betaling van je diensten plaatsvindt:

 • Check hoe daar de inzet van een Vertrouwenspersoon Jeugdhulp (VPJ) is geregeld en vraag de contactgegevens. Neem met deze Vertrouwens Persoon Jeugdhulp contact op en vraag welke gegevens je op je website kan publiceren.
 • Vraag bij de financierende gemeente(n) ook na hoe de klachtenregeling (Klachtencommissie Jeugdhulp) conform de Jeugdwet is georganiseerd; is er sprake van een via de gemeente(n) of door gezamenlijke zorgaanbieders ingestelde Klachtencommissie Jeugdhulp? Kijk dan of je je bij die Klachtencommissie kunt aansluiten en wat daar de kosten van zijn.
 • Je kunt ook nagaan of je je bij de commissie van een grotere zorgaanbieder in de regio kunt aansluiten en/of samen met andere zelfstandig gevestigden een commissie kunt vormen.
 • De NVGzP en NVP hebben voor hun leden een aanbod waar een klachtencommissie bij is inbegrepen, daarmee voldoe je aan regels voor klachtenafhandeling volgens de Wkkgz en de Jeugdwet. Dus als je lid bent van de NVGzP of de NVP, kun je daar ook naar kijken. Zie daarvoor https://www.nvgzp.nl/diensten/nvgzp-klachtenregeling/).
 • De LVVP heeft een klachtenregeling als onderdeel van het lidmaatschap. Deze regeling bestaat uit een regeling voor volwassen cliënten en kinderen en jongeren (https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/)

Val ik onder de Wkkgz?

Als je als zelfstandige zorg verleent die wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan valt de zorg binnen de reikwijdte van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Zorg die wordt vergoed door de gemeente, vanuit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), valt buiten de Wkkgz. Er zijn uitzonderingen:

 • Ook zorg aan kinderen en jongeren met een andere financiering dan via de Jeugdwet en Wmo valt onder de reikwijdte van de Wkkgz. Bijvoorbeeld als ouders de zorg zelf betalen.
 • Ook zorg aan volwassenen die niet vergoed wordt vanuit de zorgverzekeringswet, maar die de cliënt bijvoorbeeld zelf betaalt, valt onder de reikwijdte van de Wkkgz
 • Ook zorg aan cliëntsystemen (relatietherapie, gezinstherapie) kan onder de Wkkgz vallen, mits het gaat om zorg met financiering vanuit de Zvw of Wlz, of als het valt onder de definitie van 'andere zorg' in de Wkkgz.
 • coaching valt buiten de Wkkgz-regeling, tenzij de coach ook werkzaam is als zorgverlener en zich als zorgverlener profileert. De coaching moet gericht zijn op de verbetering van de gezondheid van de cliënt.
 • De inzet van expertise in de vorm van een deskundigenrapportage (bijvoorbeeld bij keuring of gerechtelijke procedure) geldt niet als zorg en valt daarmee ook buiten de reikwijdte van de Wkkgz.
 • Een second opinion (na verwijzing, met financiering vanuit de Zvw) valt wel binnen de reikwijdte van de Wkkgz.

Wil je zeker weten of je aan de vereisten moet voldoen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Bekijk dan de zelftest en uitzonderingenlijst in de brochure  'Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?'. Op de website van de Rijksoverheid vind je aanvullende informatie over de Wkkgz.

 

Tips om klachten te voorkomen

Verbeter uw informatievoorziening

 • Klachten kunnen voorkomen worden als je goede informatievoorziening aan cliënten geeft. Loop je website en folders en andere informatie voor cliënten na. Licht je cliënt goed in over de kosten van de behandeling. Wat is het tarief en heb je contracten met zorgverzekeraars? Wat zijn de kosten voor de intake? Is er een regeling bij no-show? Het is niet voldoende om cliënten hiervoor naar je website of naar zijn of haar zorgverzekeraar te verwijzen.

 • Wees bereid om de cliënt uitleg te geven als hij daarom vraagt. Dit kan gaan om praktische zaken maar ook om uitleg over de inhoudelijke keuzes die je in de behandeling hebt gemaakt. Deze plicht om uitleg te geven reikt ver, het is niet voldoende dat je je beroept op uw professionaliteit en vakbekwaamheid.

 • Geef eenduidige en eenvoudige informatie over de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris. Vermeld duidelijk hoe de cliënt contact kan opnemen met de klachtenfunctionaris. Op het ledengedeelte van de klachten- en geschillenregeling kunt u voorbeedlteksten downloaden. Verwijs cliënten ook naar de informatie op www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.

Ken de beroeps-ethische regels

Veel klachten en tuchtrechtzaken gaan over het optreden van de behandelaar bij het opstellen van verklaringen of rapportages en over vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim. Lees de informatie hierover in de beroepscodes en tuchtrechtelijke uitspraken van het NIP en de NVO, op https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx en https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/.  

Vraag advies!

Het NIP, de NVO en de NVGzP hebben een beroepsethisch spreekuur of de mogelijkheid om juridisch advies in te winnen. Ben je bij een van deze verenigingen aangesloten, dan kun je daar terecht voor advies. De andere verenigingen hebben deze mogelijkheid niet of in mindere mate.

De spreekuren van het NIP en de NVO zijn niet bedoeld voor procedurele of juridische bijstand in een klachten- of geschilprocedure. Voor bijstand door een jurist of advocaat kun je een rechtsbijstandverzekering afsluiten.