Leesbaarheid:

Stoppen met uw commanditaire vennootschap (cv)

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Als u helemaal stopt met uw commanditaire vennootschap (cv), moeten alle vennoten opzeggen. U schrijft uw cv uit bij het Handelsregister van KVK. Ook rekent u af met de Belastingdienst. En uw administratie moet op orde zijn. Lees in dit stappenplan hoe u gecontroleerd stopt.

1. Controleer de afspraken met uw vennoten

Ga na welke afspraken u heeft gemaakt met uw vennoten. Dat kunt u mondeling hebben gedaan of schriftelijk via een vennootschapscontract. Hierin staan onder andere afspraken over de verdeling van de winst. En over wie verantwoordelijk is voor verliezen en schulden bij het opheffen van de cv. Dat betekent dat de vennoten de schulden betalen en eventueel hun aandeel terugkrijgen in geld of natura, zoals producten.

Afspraken over geschillen

Vaak staat in het vennootschapscontract hoe u omgaat met geschillen tussen u en uw vennoten. Is dat niet het geval? Dan kunt u hier alsnog afspraken over maken. Bijvoorbeeld door advies te vragen aan een deskundige, zoals een accountant.

2. Onderzoek de financiële gevolgen

Als u stopt met uw vof maken u en uw vennoten een eindbalans op. Dit is een eindoverzicht van het vermogen van uw cv. Daarna moet dit vermogen worden vereffend (financieel afgehandeld) en verdeeld. Controleer ook de volgende zaken:

 • Handel de voorraden en bedrijfsmiddelen af

  Uw cv mag geen bezittingen (baten) zoals voorraden en bedrijfsmiddelen meer hebben. Verdeel de baten die uw cv nog heeft, zoals:

  • openstaande facturen bij debiteuren
  • geld op de bankrekening
  • voorraden
  • auto’s en machines
  • intellectuele eigendomsrechten

  Kenteken voertuig overschrijven op eigen naam

  Heeft u een voertuig op naam van uw cv staan? Vergeet dan niet het kenteken over te schrijven op uw eigen naam als u uw bedrijf uitschrijft. Lees op RDW.nl wat u moet doen.

 • Check welke financiers u moet aflossen

  Heeft uw cv leningen? Controleer welke afspraken daarover zijn gemaakt. Kunt u uw verplichtingen niet nakomen? Neem dan contact op met de financier. Probeer samen tot een oplossing te komen.

 • Check welke leaseovereenkomsten u heeft

  Heeft uw cv leaseovereenkomsten? Bijvoorbeeld voor een zakelijke auto of fiets. Controleer hoelang het contract nog loopt. Neem contact op met de leasemaatschappij (lessor) om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

 • Check wat u moet opzeggen

  Zorg dat u contracten en verzekeringen van uw cv stopzet. Een checklist:

  Opzeggen zakelijke bankrekening

  Regel de volgende zaken, voordat u uw zakelijke bankrekening opzegt:

  • Download alle rekeningafschriften en/of het financieel jaaroverzicht.
  • Zet lopende incassoafspraken en periodieke overboekingen stop.
  • Zeg gekoppelde creditcards en verzekeringen op.
  • Heeft u een G-rekening? Zeg deze op bij de Belastingdienst.

  Informeer bij uw bank naar de procedure voor het opzeggen van een zakelijke bankrekening.

3. Kijk of u een uitkering kunt aanvragen

Bent u vóór 1960 geboren en is uw bedrijf is niet meer levensvatbaar? Dat kunt u via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) een uitkering aanvragen. Met behulp van de Bbz kunt u een aanvulling krijgen op uw inkomen tot de hoogte van een bijstandsuitkering. U moet dan wel 1225 uur per jaar aan uw cv hebben besteed. Bent u na 1960 geboren? Dan geldt een aanvulling tot beëindiging van de cv. Vraag Bbz aan bij de sociale dienst van uw woongemeente.

Bent u tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Met de IOAZ-uitkering vult u uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U moet dan kunnen aantonen dat u te weinig inkomen heeft om van te leven. Om de hoogte van de IOAZ-uitkering te bepalen, vindt er een vermogenstoets plaats. U vraagt de IOAZ-uitkering aan bij uw woongemeente.

Wacht met uitschrijven bij KVK

Let op: de aanvraag voor de IOAZ-uitkering moet u indienen voordat u uw cv bij KVK laat uitschrijven.

4. Personeel ontslaan

Heeft u personeel? Dan zijn er regels waar u zich aan u moet houden als u stopt. Als u personeel moet ontslaan, vraagt u een ontslagvergunning aan. In een sociaal plan kunt u afspraken vastleggen, zoals een transitievergoeding en hulp bij het vinden van nieuw werk. Geef het ontslag ook door aan de Belastingdienst. Wat u moet doorgeven staat bij 'Stap 17 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking' van het Handboek Loonheffingen (pdf).

5. Informeer uw personeel en klanten

Als u personeel heeft, vertel hen dan eerst dat u gaat stoppen met uw cv. Uw personeel kan dan op tijd ander werk zoeken. Bekijk ook goed welke contracten of afspraken u met klanten heeft. Laat uw klanten en leveranciers daarna weten dat u stopt. Lees meer over uw klanten informeren op KVK.nl.

6. Laat uw cv ontbinden

Om uw cv op te heffen moet u deze laten ontbinden. Alle vennoten moeten dan opzeggen. Na het opzeggen worden de bezittingen en schulden verdeeld (vereffend). De vennoten betalen openstaande schulden en krijgen hun aandeel terug in natura of geld. De manier waarop dit gebeurt, regelt u in het vennootschapscontract. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u wat overblijft verdeelt op basis van ieders winstaandeel. Of dat u bij overblijvende schulden de schulden met uw privévermogen betaalt.

Ontbinding via een rechter

Als de vennoten het niet eens zijn met het opheffen van de cv, dan kunt u de rechter inschakelen om de cv te laten ontbinden. Dit kan alleen bij belangrijke redenen zoals verstoorde verhoudingen en wanprestaties.

Cv opheffen met schulden

Moet u gedwongen stoppen omdat uw cv schulden heeft? Onderzoek wat uw opties zijn met het Stroomschema Schulden op KVK.nl. Het stroomschema geeft u tips om van kort- en langlopende schulden af te komen. Voor tijdelijke schulden kunt u eerst nog uitstel aanvragen (surseance van betaling). Blijven er toch schulden over, dan moet u verplicht faillissement aanvragen.

7. Schrijf uw cv uit bij het Handelsregister

Schrijf uw cv uit bij het KVK Handelsregister. Om uw cv uit te schrijven moet u deze eerst ontbinden (zie stap 6). KVK geeft aan de Belastingdienst door dat u stopt. De Belastingdienst stuurt u een brief over de gevolgen voor inkomstenbelasting en de btw. Wilt u een uitkering aanvragen? Wacht dan nog even met uitschrijven (zie stap 3).

Gevolgen bij uitschrijven

Het opheffen van uw onderneming kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw bankrekening, financiering, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen. Kijk daarom eerst op de website van de instanties wat de gevolgen zijn van de stappen die u neemt, voordat u zich uitschrijft bij KVK.

8. Reken af voor de omzetbelasting (btw)

Nadat de Belastingdienst van KVK heeft doorgekregen dat uw cv is uitgeschreven, ontvangt u van hen een brief waarin staat dat u eventueel een laatste btw-aangifte moet doen. Pas als u de laatste btw-aangifte heeft gedaan, stuurt de Belastingdienst u een definitieve bevestiging van uitschrijving als ondernemer voor de btw.

Doe ook aangifte als u nog niet bent uitgeschreven

Uitschrijving duurt soms even. Krijgt u in de tussentijd bericht van de Belastingdienst dat u een btw-aangifte moet doen? Dan moet u die aangifte nog indienen.

9. Reken af voor de inkomstenbelasting (IB)

De Belastingdienst stuurt u ook een brief met daarin de bevestiging van de uitschrijving in het Handelsregister. En de mededeling dat u uw belastingzaken moet afsluiten. Dit heet fiscaal afrekenen. Iedere beherend vennoot moet een laatste aangifte inkomstenbelasting (IB) doen.

Afrekenen voor de stille/commanditaire vennoot

Behalve een of meer beherende vennoten heeft de cv ook een of meer stille vennoten. De inkomsten van de stille vennoot worden belast als 'winst uit onderneming'. Hij komt ook in aanmerking voor de investeringsregelingen, willekeurige afschrijving en investeringsaftrek. Op andere ondernemersregelingen heeft de stille vennoot geen recht. Lees meer over belastingen voor stille vennoten op Belastingdienst.nl.

10. Bewaar uw administratie

Na het opheffen van uw cv moet u de administratie minimaal 7 jaar bewaren. In sommige gevallen is de bewaarplicht 10 jaar. Dit hangt van het soort gegevens af. U vindt daarover meer informatie op Belastingdienst.nl. U mag de papieren administratie ook scannen en alleen digitaal bewaren.

Feiten en cijfers: aantal opheffingen van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid

De grafiek toont het aantal opheffingen van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid in Nederland. Dit zijn bedrijven die gekoppeld zijn aan een mens met wettelijke rechten en plichten. Bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zijn: eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma (vof) en commanditaire vennootschappen (cv).