Leesbaarheid:

Ziekteverzuim: uw werknemer meldt zich ziek

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Als uw werknemer zich ziek meldt, hoeft hij u niet te vertellen wat er precies aan de hand is. U moet het loon van uw zieke werknemer doorbetalen. En u mag ziek personeel niet zomaar ontslaan. Ook moet u uw werknemer helpen met zijn re-integratie. Deze verplichtingen zijn er voor al uw eigen werknemers, dus met een vast of tijdelijk contract of oproepcontract.

Vraag uw werknemer niet naar de reden van zijn ziekte

Uw werknemer hoeft u niet te vertellen wat er medisch gezien aan de hand is. Om privacy-redenen mag u er ook niet naar vragen. Wel moet u uw werknemer vragen wanneer hij denkt weer aan de slag te gaan. En of ander werk tijdens de ziekteperiode misschien wel mogelijk is.

Geef ziekmeldingen en betermeldingen door aan bedrijfsarts of arbodienst

Als uw werknemer ziek is, geeft u een ziekmelding door aan uw bedrijfsarts of arbodienst. Dit moet binnen 4 werkdagen. Is uw werknemer weer beter, dan meldt u dat ook. Is uw werknemer een uitzendkracht of payroller? Dan hoeft u niets te doen.

Check of u een ziekmelding ook moet doorgeven aan UWV

Soms moet u uw werknemer ook ziekmelden bij UWV. Dat moet als:

  • Uw werknemer 42 weken ziek is.
  • Het arbeidscontract afloopt tijdens de ziekteperiode. U meldt uw werknemer dan op de laatste werkdag ziek bij UWV.
  • Uw werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering, ook als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. U moet hem dan binnen 4 werkdagen ziekmelden bij UWV. Beter melden moet binnen 2 werkdagen. Dit kan allebei met de online Verzuimmelder.

Betaal het salaris door tijdens de ziekteperiode

U moet uw zieke werknemer minstens 70% van zijn laatstverdiende loon en vakantietoeslag doorbetalen. Staat er een hoger percentage in het arbeidscontract of cao? Dan moet u zich daaraan houden. De duur van doorbetaling is maximaal 104 weken. Eindigt het contract van uw werknemer tijdens die periode? Dan meldt u uw werknemer op de laatste werkdag ziek bij UWV. U hoeft vanaf dan ook geen loon meer door te betalen.

Ziek zijn kost geen vakantiedagen

Wordt uw werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan kost het hem geen vakantiedagen. Hij moet zich dan wel nog tijdens de vakantie ziekmelden.

Ontsla uw zieke werknemer niet

U mag uw zieke werknemer namelijk alleen ontslaan in bepaalde situaties:

Help uw werknemer met zijn re-integratie

In de Wet verbetering poortwachter (Wvp) staat dat u samen met uw werknemer moet zoeken naar manieren om hem weer aan het werk te krijgen. Dit heet re-integratie. U kunt bijvoorbeeld de werkplek aanpassen. Of zorgen voor flexibele werktijden.

Bekijk de video over de Wet verbetering poortwachter

In deze animatie ziet u welke stappen u samen met uw werknemer en arbodienst of bedrijfsarts moet nemen om uw zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Vraag een WIA-uitkering aan als werkhervatting niet mogelijk is

Is uw werknemer langdurig ziek en blijkt werkhervatting niet mogelijk? Dan kan hij na 1,5 jaar een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) aanvragen. Als UWV oordeelt dat u genoeg heeft gedaan aan zijn re-integratie, kunt u na 2 jaar stoppen met het betalen van loon.

Ook mag u na 2 jaar met toestemming van UWV uw langdurig zieke werknemer ontslaan. U betaalt dan transitievergoeding aan uw werknemer. Voor de betaalde transitievergoeding kunt u mogelijk compensatie aanvragen bij UWV.

Discussies

Praat met andere ondernemers over ziekte, arbeidsongeschiktheid en verzuimbeleid.

Feiten en cijfers: wat is het ziekteverzuim in Nederland?

Gemiddeld is het ziekteverzuim zo'n 4,5 procent. Dit betekent dat werknemers zich gemiddeld per 100 werkdagen 4,5 dagen ziek melden. Het ziekteverzuim is over het algemeen het hoogst in het eerste kwartaal en het laagst in het derde kwartaal van het jaar.