Leesbaarheid:

Bedrijfsarts of arbodienst

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U bent verantwoordelijk voor een gezond arbeidsbeleid. Denk aan uw beleid rond ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Ondersteuning door een deskundige is hierbij verplicht. Dat kan door u aan te sluiten bij een arbodienst. Of zelfstandig deskundigen zoals een bedrijfsarts in te huren.

Vangnetregeling en maatwerkregeling

Bij de vangnetregeling regelt u arbozaken via een gecertificeerde arbodienst. Verzekeraars eisen soms van u dat u zich specifiek aansluit bij een arbodienst. Bij de maatwerkregeling kiest u zélf de deskundigen die u nodig heeft. U heeft hiervoor de instemming van de medezeggenschap nodig. Er moet dan ten minste één bedrijfsarts beschikbaar zijn voor verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen en het (open) spreekuur.

De bedrijfsarts:

 • huurt u zelf in of is in dienst bij een arbodienst
 • is een arbeidskundig specialist
 • mag uw werknemer doorverwijzen naar een specialist in de curatieve zorg
 • mag medische gegevens opvragen over uw werknemer. Uw werknemer moet hiervoor wel toestemming geven
 • moet zich iedere 5 jaar opnieuw registreren en moet daarvoor aan verschillende eisen voldoen
 • is verplicht zich continu bij te scholen en wordt regelmatig gecontroleerd
 • moet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer
 • moet zijn ingeschreven in het BIG-register en in een specialistenregister.
 • adviseert over preventie
 • mag een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) toetsen
 • mag werknemers periodiek onderzoeken (PAGO)
 • mag een arbeidsomstandighedenspreekuur houden
 • mag een aanstellingskeuring doen
 • meldt beroepsziektes bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
 • mag vaststellen of uw werknemer door ziekte echt niet meer kan werken en beoordelen wat uw werknemer nog wel kan doen
 • bespreekt ziekte binnen 6 weken met uw werknemer, stelt een probleemanalyse op, adviseert u over re-integratie en werkhervatting en begeleidt re-integratie van de werknemer

De arbodienst

Als u zich aansluit bij een gecertificeerde arbodienst maakt u gebruik van een vangnetregeling. De arbodienst kan verschillende, ook gecertificeerde kerndeskundigen inzetten die u ondersteunen bij de taken waar u zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan. Bijvoorbeeld het adviseren bij de verzuimbegeleiding van uw werknemers, het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) voor werknemers, of het uitvoeren van een toets op de risico-evaluatie & -inventarisatie (RI&E). De vier kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige.

Als u zich niet aansluit bij een arbodienst kunt u ook de diensten van een gecertificeerde kerndeskundige inhuren. Zij kunnen u adviseren over de thema’s waarin zij zijn gespecialiseerd of een RI&E toetsen. U mag ook eigen medewerkers opleiden en inzetten als gecertificeerd arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige. Dit kan alleen als u schriftelijke overeenstemming hebt bereikt met de vakbond, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Instemmingsrecht voor werknemers

Werknemers hebben via de ondernemeringsraad of personeelsvertegenwoordiging instemmingrecht bij de keuze van de arbodienst en de inhoud van het contract. Ook moeten zij instemmen met het gebruikmaken van de zogenaamde maatwerkregeling.

Vangnetregeling en het basiscontract

Iedere werkgever moet over een basiscontract beschikken en u bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Ook bij de vangnetregeling. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan handhavend optreden bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan.

De arboarts

Binnen een arbodienst kunnen ook andere artsen werkzaam zijn die (nog) geen bedrijfsarts zijn. Zij werken dan onder toezicht van een bedrijfsarts. Een arboarts mag alleen doorverwijzen na goedkeuring door een bedrijfsarts. Hij mag niet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of arbeidsongeschiktheid van uw werknemer.