Leesbaarheid:

Zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Als u personeel in dienst neemt, krijgt u te maken met arbeidsvoorwaarden. Lees aan welke regels u zich moet houden om een goede werkgever te zijn.

Wat zijn arbeidsvoorwaarden?

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop een werknemer bij u werkt. Bijvoorbeeld salaris en werktijden. Mondelinge afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn geldig. Maar het is beter de afspraken schriftelijk vast te leggen. Dit doet u in een arbeidscontract.

U moet uw werknemer heldere informatie geven over de arbeidsvoorwaarden. Zoals informatie over de plek waar het werk gedaan wordt en mogelijk recht op opleiding. Ook moet u duidelijke informatie geven over de werktijden en het salaris bij onregelmatig werk.

Soorten arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover u met uw werknemer bijna altijd afspraken maakt. Zoals het loon, de functie en het aantal uren dat iemand werkt. Primaire arbeidsvoorwaarden vormen de kern van het arbeidscontract. De belangrijkste zijn:

 • salaris
 • inhoudingen en verrekeningen op het salaris
 • eventuele toeslagen
 • vakantiegeld
 • arbeidsduur en werktijden
 • verlofdagen en verlofregelingen

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die bovenop de primaire komen. Voorbeelden van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn:

 • 13e maand
 • reiskostenvergoeding
 • pensioenregeling
 • opleidingsmogelijkheden
 • loopbaanbegeleiding
 • auto van de zaak

Flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden

U kunt uw werknemers flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden. Zij kiezen dan zelf voor een deel welke arbeidsvoorwaarden zij willen. Dit heet ook wel ‘arbeidsvoorwaarden a la carte’. Bijvoorbeeld: overwerk compenseren in geld of in vrije tijd. Of bovenwettelijke vakantiedagen als verlof opnemen of deze dagen gebruiken om een fiets mee te betalen.

Tertitiaire arbeidsvoorwaarden

Tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn voorzieningen die lastig in geld zijn uit te drukken. Voorbeelden van tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn:

 • kerstpakket
 • gebruik van de bedrijfskantine
 • hoogwaardige werkomgeving

Arbeidsvoorwaarden in de wet en cao

Geldt er voor uw branche een cao? Bekijk dan welke afspraken daarin staan over arbeidsvoorwaarden. Ook staan in sommige wetten regels die te maken met arbeidsvoorwaarden. Voor een aantal arbeidsvoorwaarden schrijft de wet een minimum voor. U kunt aanvullende afspraken maken over de voorwaarden. Deze mogen niet tegen de wet of cao ingaan.

Als goed werkgever houdt u zich aan de volgende wetten en regels:

 • Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin staan regels over bijvoorbeeld proeftijdvakantieopzegtermijnen en ontslag.
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Hierin staat dat u minstens het minimumloon en minimumvakantiebijslag moet betalen.
 • De Arbeidstijdenwet (ATW). Hierin vindt u regels over werktijden en rusttijden.
 • Arbeidsomstandighedenwet. U moet ervoor zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken.
 • Wet arbeid en zorg. Hierin vindt u informatie over een aantal verlofregelingen waar uw werknemer recht op heeft.
 • Wetgeving over gelijke behandeling. U mag uw werknemers niet discrimineren. Er mag geen verschil zijn in arbeidsvoorwaarden tussen:
  • mannen en vrouwen
  • autochtonen en allochtonen
  • voltijders en deeltijders
  • werknemers met een vast of tijdelijk contract
  • mensen met en zonder handicap
  • gezonde mensen en mensen met een chronische ziekte
 • Salaris op tijd betalen. U moet de werknemer op tijd loon betalen. De arbeidsovereenkomst regelt wanneer.
 • Loonstrookje verplicht. Bij de eerste loonbetaling moet u een specificatie van het salaris geven, het zogenoemde loonstrookje.

Payrollwerknemers: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Payrollmedewerkers hebben minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als uw andere werknemers. Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u uw arbeidsvoorwaarden kenbaar maken bij het uitzend- of payrollbedrijf. Dit doet u voorafgaand aan de terbeschikkingstelling.