Leesbaarheid:

Arbeidscontract afsluiten

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen werknemer en werkgever, waarin werkafspraken staan. Bekijk de regels.

Een arbeidscontract of een arbeidsovereenkomst is een contract tussen een werknemer en een werkgever. In het contract staan de afspraken tussen de werknemer en de werkgever (de arbeidsvoorwaarden). 

Tijdelijk en vast contract

U geeft een werknemer een:

 • arbeidscontract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract), of
 • een arbeidscontract voor onbepaalde tijd (vast contract)

U kunt een arbeidscontract schriftelijk en mondeling afspreken. U zet in het arbeidscontract of er een cao geldt.

Wanneer krijgt een werknemer een vast contract?

U kunt een werknemer niet oneindig tijdelijke contracten aanbieden. Een werknemer krijgt automatisch een vast contract na 3 opvolgende tijdelijke contracten of na 3 jaar tijdelijke contracten. Behalve als er andere afspraken in de cao staan. Lees wanneer er sprake is van opvolgende contracten en welke voorwaarden er gelden.

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

U moet duidelijke informatie over de arbeidsvoorwaarden aan uw werknemer geven. U moet deze gegevens in het arbeidscontract zetten:

 • naam en woonplaats van werkgever en werknemer
 • de plaats(en) waar de werknemer werkt, als dat niet vooral op 1 plek is dan moet u vermelden dat de werknemer verschillende werkplekken heeft of de eigen werkplek mag bepalen
 • functie van de werknemer of het soort werk
 • hoeveel uur de werknemer werkt (per dag of per week)
 • de afspraken voor werk buiten die arbeidstijd en het wisselen van diensten
 • de tijden die vast en variabel zijn en het loon voor werk bovenop de vaste uren (bij onvoorspelbare arbeidsduur)
 • dagen en uren waarop de werknemer verplicht kan worden te werken (bij onvoorspelbare arbeidsduur)
 • de hoogte van het salaris (het beginbedrag en de verschillende onderdelen van het salaris), hoe en  wanneer u het salaris uitbetaalt
 • het tijdstip van indiensttreding
 • duur van het contract (als dat voor een bepaalde tijd is)
 • of het gaat om een uitzendovereenkomst, payrollovereenkomst of een overeenkomst voor onbepaalde tijd
 • (eventueel) lengte en voorwaarden van de proeftijd
 • (eventueel) het door de werkgever aangeboden recht op scholing
 • vakantietoeslag
 • verlof en vakantierechten
 • aanspraak op ander betaald verlof of de manier waarop u dat verlof berekent
 • procedurevereisten en opzegtermijnen als de arbeidsovereenkomst stopt
 • (eventueel) pensioenregeling
 • (eventueel) concurrentiebeding of relatiebeding
 • (eventueel) wanneer een objectieve rechtvaardigingsgrond geldt voor het verbod op nevenwerkzaamheden
 • de cao, als die voor uw bedrijf geldt

Scholing

Als in de cao voor u bedrijf staat dat uw werknemer recht op scholing heeft, dan moet u die scholing betalen. De werknemer moet die scholing in werktijd kunnen doen en die tijd wordt gerekend als arbeidstijd.

Daarnaast moet u (of er nu wel een cao geldt of niet) scholing voor de werknemer betalen als dat:

 • noodzakelijk is om het werk te doen (bijvoorbeeld voor een verplicht certificaat, of om mee te gaan met technologische ontwikkelingen)
 • de voortzetting van de arbeidsovereenkomst mogelijk maakt als de functie van de werknemer vervalt

U mag voor de scholing die u moet aanbieden (wettelijk en bij cao) geen terugbetalingsbeding opnemen in de arbeidsovereenkomst.

Nevenwerkzaamheden

U mag uw werknemer niet verbieden om ook nog ergens anders te werken (nevenwerkzaamheden). Behalve als u een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. Bijvoorbeeld:

 • de gezondheid en veiligheid komt in gevaar
 • u moet vertrouwelijke bedrijfsinformatie beschermen
 • de integriteit van overheidsdiensten komt in gevaar
 • de werknemer overtreedt een wettelijk voorschrift
 • u wilt belangenconflicten voorkomen

Veranderen arbeidscontract

Uw werknemer heeft het recht om u te vragen om:

 • meer of minder uren te mogen werken.
 • de werktijden te veranderen
 • de werkplek te veranderen
 • een meer voorspelbare arbeidsrelatie (bijvoorbeeld een contract voor onbepaalde tijd of een een vaste arbeidsomvang)

Uw werknemer moet dit verzoek schriftelijk bij u doen. U moet binnen 1 maand reageren op het verzoek. Voor kleine werkgevers (tot 10 werknemers) is de reactietermijn 3 maanden. Als u niet of niet op tijd reageert, dan moet u het arbeidscontract veranderen.

Gelijke behandeling en beloning

U moet uw medewerkers gelijk behandelen en belonen. Er mag geen verschil zijn in de arbeidsvoorwaarden. Niet op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of op welke grond dan ook.

Let op: payrollwerknemers hebben minimaal dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als andere medewerkers bij uw bedrijf. Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u uw arbeidsvoorwaarden daar bekend maken.