Leesbaarheid:

Stoppen met uw maatschap

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Als u besluit uw maatschap op te heffen, moet u eerst de maatschap ontbinden. Ook is het belangrijk dat u de financiële gevolgen goed overziet. Controleer wat u allemaal moet opzeggen en reken af met de Belastingdienst. Volg dit stappenplan om uw maatschap op te heffen.

1. Controleer de afspraken met uw maten

Ga na welke afspraken u heeft gemaakt met uw maten. Deze kunt u mondeling hebben gemaakt, of schriftelijk via een maatschapscontract. Hierin staan onder andere afspraken over de verdeling van de winst. En over wie verantwoordelijk is voor verliezen en schulden bij het opheffen van de maatschap. Dat betekent dat de maten de schulden betalen en eventueel hun aandeel terugkrijgen in geld of natura, zoals producten.

2. Onderzoek de financiële gevolgen

Als u stopt met uw maatschap moet u een eindbalans (laten) opmaken. Dit is een eindoverzicht van het vermogen van uw maatschap. Daarna moet dit vermogen worden vereffend (financieel afgehandeld) en verdeeld. Controleer daarom de volgende zaken:

 • Handel de voorraden en bedrijfsmiddelen af

  Uw maatschap mag geen bezittingen (baten) zoals voorraden en bedrijfsmiddelen meer hebben. Ga na welke bezittingen u nog heeft, zoals:

  • debiteuren
  • geld op de bankrekening
  • voorraden
  • auto’s en machines
  • intellectuele eigendomsrechten

  Kenteken voertuig overschrijven op eigen naam

  Heeft u een voertuig op naam van uw maatschap staan? Vergeet dan niet het kenteken over te schrijven op uw eigen naam als u uw bedrijf uitschrijft. Lees op RDW.nl wat u moet doen.

 • Check welke financiers u moet aflossen

  Heeft uw maatschap leningen? Controleer welke afspraken daarover zijn gemaakt. Kunt u uw betaalverplichtingen niet na komen? Neem dan contact op met de financier. Probeer samen tot een oplossing te komen.

 • Check welke leaseovereenkomsten u heeft

  Heeft uw maatschap leaseovereenkomsten? Bijvoorbeeld voor een bestelbus of machine. Controleer hoelang het contract nog loopt. Neem contact op met de leasemaatschappij (lessor) om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

 • Check uw aansprakelijkheid

  Nadat u bent gestopt, blijft u aansprakelijk voor risico’s. U moet bijvoorbeeld nog steeds uw schulden afbetalen. Zorg er daarom voor dat u alles goed afhandelt. Bij sommige verzekeraars kunt u risico’s bij stoppen meeverzekeren in een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit wordt uitlooprisico genoemd en is het risico op claims nadat u bent gestopt.

 • Check wat u moet opzeggen

  Zorg dat u de contracten en verzekeringen van uw maatschap stopzet. Een checklist:

 • Opzeggen zakelijke bankrekening

  Regel de volgende zaken, voordat u uw zakelijke bankrekening opzegt:

  • Download alle rekeningafschriften en/of het financieel jaaroverzicht.
  • Zet lopende incassoafspraken en periodieke overboekingen stop.
  • Zeg gekoppelde creditcards en verzekeringen op.
  • Heeft u een G-rekening? Zeg deze op bij de Belastingdienst.

  Informeer bij uw bank naar de procedure voor het opzeggen van een zakelijke bankrekening.

3. Kijk of u een uitkering kunt aanvragen

Bent u vóór 1960 geboren en is uw bedrijf niet meer levensvatbaar? Dat kunt u via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) een uitkering aanvragen. Met behulp van de Bbz kunt u een aanvulling krijgen op uw inkomen tot de hoogte van een bijstandsuitkering. U moet dan wel 1225 uur per jaar aan uw maatschap hebben besteed. Bent u na 1960 geboren, dan geldt een aanvulling tot beëindiging van de maatschap. Vraag Bbz aan bij de sociale dienst van uw woongemeente.

Bent u tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Met de IOAZ-uitkering vult u uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U moet dan kunnen aantonen dat u te weinig inkomen heeft om van te leven. Om te bepalen hoe hoog de IOAZ-uitkering is, vindt een vermogenstoets plaats. U vraagt de IOAZ-uitkering aan bij uw woongemeente.

Wacht met uitschrijven bij KVK

Let op: de aanvraag voor de IOAZ-uitkering moet u indienen voordat u uw maatschap bij KVK laat uitschrijven.

4. Personeel ontslaan

Heeft u personeel? Dan zijn er regels waar u zich aan moet houden als stopt. Als u personeel moet ontslaan, vraagt u een ontslagvergunning aan. In een sociaal plan moet u afspraken vastleggen, zoals een transitievergoeding en hulp bij het vinden van nieuw werk. Geef het ontslag ook door aan de Belastingdienst. Wat u moet doorgeven staat bij 'Stap 17 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking' van het Handboek Loonheffingen (pdf).

5. Informeer uw personeel en klanten

Als u personeel heeft, vertel hen eerst dat u gaat stoppen met uw bedrijf. Uw personeel kan dan op tijd ander werk zoeken. Bekijk ook welke contracten of afspraken u heeft met klanten en leveranciers. Laat uw klanten en leveranciers pas daarna weten dat u stopt. Lees meer over uw klanten informeren op KVK.nl.

6. Laat uw maatschap ontbinden

Om uw maatschap op te heffen moet u deze laten ontbinden. Alle maten moeten dan opzeggen.

Ontbinding via een rechter

Als de maten het niet eens zijn met het opheffen van de maatschap, dan kunt u de rechter inschakelen om de maatschap te laten ontbinden. Dit kan alleen bij belangrijke redenen zoals verstoorde verhoudingen en wanprestaties.

Maatschap opheffen met schulden

Moet u gedwongen stoppen met uw maatschap omdat uw bedrijf schulden heeft? Onderzoek wat uw opties zijn met het Stroomschema Schulden op KVK.nl. Het stroomschema geeft u tips om van kort- en langlopende schulden af te komen. Voor tijdelijke schulden kunt u eerst nog uitstel aanvragen (surseance van betaling). Blijven er toch schulden over? Dan moet u verplicht faillissement aanvragen.

7. Schrijf uw maatschap uit bij het Handelsregister

Schrijf uw maatschap uit bij het KVK Handelsregister. Om de maatschap uit te schrijven moet u deze eerst ontbinden (zie stap 6). KVK geeft aan de Belastingdienst door dat u stopt. De Belastingdienst stuurt u een brief over de gevolgen voor de inkomstenbelasting en de btw. Wilt u een uitkering aanvragen? Wacht dan nog even met uitschrijven (zie stap 3).

Gevolgen bij uitschrijven

Het opheffen van uw onderneming kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw bankrekening, financiering, verzekeringen, pensioenfonds en gemeentevergunningen. Kijk daarom eerst op de website van de instanties wat de gevolgen zijn van de stappen die u neemt, voordat u zich uitschrijft bij KVK.

8. Reken af voor de omzetbelasting (btw)

Nadat de Belastingdienst van KVK heeft doorgekregen dat uw maatschap is uitgeschreven ontvangt u van hen, net als uw maten, een brief waarin staat dat u een laatste btw-aangifte moet doen. Pas als u de laatste btw-aangifte heeft gedaan, stuurt de Belastingdienst u een definitieve bevestiging van uitschrijving als ondernemer voor de btw.

Doe ook aangifte als u nog niet bent uitgeschreven

Uitschrijving duurt soms even. Krijgt u in de tussentijd bericht van de Belastingdienst dat u eventueel een btw-aangifte moet doen? Dan moet u die aangifte nog indienen.

9. Reken af voor de inkomstenbelasting (IB)

De Belastingdienst stuurt u een brief met daarin de bevestiging van de uitschrijving in het Handelsregister. En de mededeling dat u uw belastingzaken moet afsluiten. Dit heet fiscaal afrekenen. Iedere maat dient een laatste aangifte inkomstenbelasting (IB) te doen.

10. Bewaar uw administratie

Na het opheffen van uw maatschap moet u de administratie minimaal 7 jaar bewaren. In sommige gevallen is de bewaarplicht 10 jaar. Dit hangt van het soort gegevens af. U vindt daarover meer informatie op Belastingdienst.nl. U mag de papieren administratie ook scannen en alleen digitaal bewaren.

Feiten en cijfers: aantal opheffingen van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid

De grafiek toont het aantal opheffingen van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid in Nederland. Dit zijn bedrijven die gekoppeld zijn aan een mens met wettelijke rechten en plichten. Bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zijn: eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma (vof) en commanditaire vennootschappen (cv).