Leesbaarheid:

Contracten en overeenkomsten opstellen

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Als ondernemer sluit u regelmatig contracten (overeenkomsten) met klanten en opdrachtgevers. Als u bijvoorbeeld een dienst afneemt, iets (ver)koopt of (ver)huurt. Voor alle partijen ontstaan er rechten en plichten. Lees waar u zich aan moet houden als u een contract afsluit.

Wat is een contract of overeenkomst?

Een contract is een schriftelijke of mondelinge afspraak tussen 2 of meerdere partijen. Heeft u een contract gesloten, dan moet u een bepaalde prestatie leveren of heeft u recht op een prestatie. Een ander woord voor een contract is een overeenkomst. Daarnaast komt de term overeenkomst van opdracht ook voor. 

Wie kan een contract opstellen of tekenen?

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (zoals een bv) kunnen een contract aangaan. U moet handelingsbekwaam zijn om een geldig contract te sluiten. Dat is niet het geval bij personen die onder curatele (toezicht) staan of jonger zijn dan 18 jaar. U kunt uitgesproken curatelen opzoeken in het Centraal Curatele- en bewindregister.

Contracten en minderjarigen

Personen onder de 18 kunnen alleen een contract sluiten met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een ouder. Bij aankopen die passen bij de leeftijd, mag u ervan uitgaan dat de ouder toestemming heeft gegeven. Blijkt dit achteraf niet zo te zijn, dan mag de ouder het contract ongedaan maken. De rechter kan minderjarigen vanaf 16 jaar bevoegd verklaren voor bepaalde handelingen, zoals het sluiten van contracten. Dit heet handlichting.

Hoe sluit u een contract?

Een overeenkomst maakt u op verschillende manieren. Spreekt u mondeling iets af? Dan is dat evengoed een geldig contract, net zoals een afspraak op papier. Op het moment dat uw klant uw aanbod aanvaardt, heeft u een contract. Het beste kunt u uw afspraken op papier vastleggen. Dan kunt u de gemaakte afspraken op een later moment beter aantonen. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld de levering van aandelen bij een bv moet verplicht via een akte bij de notaris.

Wat staat er in een contract?

Het belangrijkste in het contract is de beschrijving van uw product of dienst, de prijs ervan en de aanvaarding door de klant. Verder staan er vaak afspraken in over de:

 • duur van het contract
 • opzegtermijn
 • levering
 • gevolgen bij het niet nakomen van verplichtingen
 • betalings- en incassotermijn
 • garantie
 • onderhoudsverplichtingen
 • afhandeling van geschillen

De afspraken in het contract moeten redelijk zijn voor u en uw klant en u moet zich aan de wettelijke regels houden. Zo zijn er bijvoorbeeld regels voor een koopcontract met consumenten.

Wanneer is een contract niet geldig?

Een overeenkomst kan ongeldig worden verklaard of teruggedraaid als:

 • een partij minderjarig is of onder curatele staat
 • de persoon niet bevoegd is om de organisatie of het bedrijf te vertegenwoordigen
 • de inhoud van de overeenkomst in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, of de redelijkheid en billijkheid
 • er sprake is van dwaling (bijvoorbeeld als een partij een verkeerde indruk had van een product en op grond hiervan de overeenkomst aanging)
 • de overeenkomst is aangegaan onder bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden

Algemene voorwaarden

Een speciaal onderdeel van overeenkomsten zijn algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn aanvullende afspraken die onderdeel uitmaken van de gehele overeenkomst die u afsluit. Als u eenmalig deze voorwaarden opstelt, dan kunt u ze gebruiken voor volgende overeenkomsten. Zo hoeft u niet bij elke transactie opnieuw af te spreken onder welke voorwaarden u bijvoorbeeld levert. Dat scheelt u tijd en moeite. In de overeenkomst zelf moet u wel duidelijk verwijzen naar deze voorwaarden. En uw klant moet deze algemene voorwaarden makkelijk kunnen vinden. Bijvoorbeeld op uw website.

Voorbeelden van soorten contracten en overeenkomsten

Er zijn veel verschillende soorten contracten en overeenkomsten:

 • U sluit een koopovereenkomst als u producten verkoopt of diensten levert.
 • Als een overheidsorganisatie u een opdracht gunt, sluit u een aanbestedingsovereenkomst af.
 • In een franchiseovereenkomst legt u afspraken vast met de eigenaar van een naam en ondernemingsconcept.
 • Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen een werknemer en een werkgever, waarin werkafspraken staan.
 • Met een geheimhoudingsovereenkomst beschermt u vertrouwelijke informatie.
 • In een leasecontract legt u afspraken vast over de financiering van bedrijfsmiddelen.
 • In een huurcontract legt u afspraken vast over de (ver)huur van een bedrijfsruimte.
 • Als u samen met anderen een bedrijf wilt starten, bijvoorbeeld een vof of maatschap, kunt u de afspraken vastleggen in een overeenkomst.
 • U sluit een consignatieovereenkomst af met de verkoper van uw producten als u de eigenaar blijft tot deze zijn verkocht.

Onderzoek of uw handelspartner tekenbevoegd is

Mensen die tekenbevoegd zijn, mogen namens de onderneming contracten tekenen of bepaalde rechtshandelingen uitvoeren. Het is belangrijk dat degene met wie u een contract afsluit, hiervoor bevoegd is. Iemand kan volledig tekenbevoegd zijn, maar er kunnen ook beperkingen zijn. Iemand mag bijvoorbeeld alleen contracten tot een bepaald bedrag tekenen. Als de persoon niet bevoegd is, kunt u problemen krijgen bij onenigheid. Lees hoe u checkt wie er tekenbevoegd is op KVK.nl.

Trek u niet zomaar terug tijdens onderhandelingen

Tijdens het onderhandelen komt er nog geen overeenkomst tot stand. Maar onderhandelingen zijn niet altijd vrijblijvend. Hoe verder u in het proces komt en hoe meer toezeggingen gedaan worden, hoe meer u erop mag vertrouwen dat de overeenkomst tot stand gaat komen. Dan mag u zich niet zomaar terugtrekken. Anders moet u misschien een vergoeding betalen.

Intentieverklaring

Let op als u een intentieverklaring ondertekent. Hiermee kunt u onbedoeld verplichtingen aangaan. Lees daarom goed de inhoud van de verklaring.

Niet nakomen van een contract

Als uw contractpartner zich terugtrekt of niet meer van zich laat horen, dan kunt u specialistische hulp inschakelen. Voor informatie en (juridisch) advies kunt u terecht bij verschillende personen en instanties.