Leesbaarheid:

Jeugd: samenwerking beroepsverenigingen versterkt en hervormingsagenda in consultatie

Op woensdag 31 mei 2023 zetten elf beroepsverenigingen waarbij professionals zijn aangesloten die werkzaam zijn in de zorg en/of hulp voor jeugdigen hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst. Ook werd een nieuw, gezamenlijk logo gepresenteerd. Daarmee is een feestelijk moment gemarkeerd waarop deze beroepsverenigingen, waaronder de NVO en het NIP, hebben besloten nog intensiever samen te gaan werken.

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ)

Het samenwerken als beroepsverenigingen is waardevol voor het jeugdveld in brede zin, van preventie en lichte ondersteuning tot specialistische hulp en in verbinding met verschillende domeinen zoals jeugdgezondheidszorg, onderwijs en de ggz. De elf beroepsverenigingen werken al langer samen onder de vlag van Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ). Eerst specifiek binnen het programma ‘Zorg voor de Jeugd’ en daarna als één van vijf partners in de beleidsvormende ‘vijfhoek’ van de Hervormingsagenda Jeugd.

Hervormingsagenda Jeugd

In de toekomst zal het samenwerkingsverband van beroepsverenigingen gezamenlijk blijven bijdragen aan diverse maatschappelijke opgaven en thema’s, waaronder ook die van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 die nu ter consultatie bij de achterban voor ligt. De rol die professionals krijgen in deze agenda en de investeringen op het gebied van kwaliteit en blijvend leren, zijn niet eerder zo expliciet in een hervormingstraject opgenomen. De SBJ heeft daar hard aan gewerkt en het is een agenda geworden waarin er mét professionals wordt gesproken, in plaats van óver. Daar nemen de Samenwerkende Beroepsorganisaties Jeugd graag ook de komende jaren verantwoordelijkheid voor.

SBJ denkt dat met de gemaakte afspraken op een aantal punten belangrijke verbeteringen worden doorgevoerd in de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. Essentieel is dat er daarbij ook meer ruimte voor professionals gecreeërd wordt om kwaliteit te leveren en te kunnen blijven leren en ontwikkelen. De rol die professionals krijgen in deze agenda en de investeringen op het gebied van kwaliteit en blijvend leren, zijn niet eerder zo expliciet in een hervormingstraject opgenomen. Het akkoord is de uitkomst van een lang en intensief en soms moeizaam proces, waar de jeugdhulp professionals zich hard hebben gemaakt om het jeugdzorgstelsel, waarvoor gemeenten de verantwoordelijkheid hebben gekregen, op een aantal cruciale onderdelen aan te passen en te versterken:

  • De kwaliteit van de zorg moet omhoog. Daarom wordt er geïnvesteerd in een groot kwaliteitsprogramma waarin professionals een stevige rol krijgen;
  • De inkoop van jeugdhulp wordt versimpeld door betere coördinatie van en afspraken tussen gemeenten over contractering, met als gevolg minder administratie voor professionals;
  • De lokale teams waar kinderen, jongeren en gezinnen terecht kunnen, worden verstevigd en uitgebreid met de noodzakelijke kennis van professionals om zowel goede triage te doen en ook hulp te bieden als dat nodig is;
  • Er komen bindende afspraken over inkoop op regionaal en landelijk niveau waardoor zorg beter geborgd wordt. Op dit punt volgt een AMvB zorgvormen, de uitwerking daarvan neemt het ministerie van VWS nog dit jaar ter hand, in afstemming met alle partijen.

Uiteindelijk moeten de maatregelen zich in de uitvoering bewijzen. SBJ is hoopvol dat partijen gezamenlijk daadwerkelijk tot betere jeugdhulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen kunnen komen doordat t de vijfhoek (rijk, gemeenten, cliëntorganisaties, zorgaanbieders en beroepsverenigingen) gezamenlijk blijft optrekken. De daartoe ingerichte governance structuur voor de Hervormingsagenda is een grensverleggende en vernieuwende stap: een verantwoordelijkheid om tot echt gelijkwaardige samenwerking te komen tussen jongeren, ouders, professionals, branches, gemeenten en Rijk.

Meer informatie:

Nieuwsbericht van de NVO over de samenwerkingovereenkomst van SBJ

Nieuwsbericht van de NVO over de hervormingsagenda Jeugd

Nieuwsbericht van het NIP over de hervormingsagenda

Nieuwsbericht van het NIP over de samenwerking in SBJ

Nieuwsbericht over de hervormingsagenda op Rijksoverheid.nl