Leesbaarheid:

Stageplaats of leerbaan aanbieden

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Wilt u in uw bedrijf een leerbaan of stageplaats bieden? Dan zijn er regels voor erkenning, vergoeding en contracten.

Wilt u een student een stageplaats of leerbaan geven? Dan moet duidelijk zijn welk soort werk de student doet. U moet misschien een erkenning als leerbedrijf aanvragen en er zijn regels voor contracten en vergoeding.

Stage

Een stage is vaak een verplicht onderdeel van een opleiding. Bijvoorbeeld een meeloopstage of afstudeerstage. Met een stage doet een student werkervaring op bij uw bedrijf en staat leren centraal. Onder meer hbo-studenten, studenten aan de universiteit en studenten die een beroeps opleidende leerweg (bol) volgen op het mbo, lopen stage.

Stagemisbruik

U mag een stagiair niet inzetten als een gewone werknemer. Gewoon werk is gericht op productie draaien en omzet maken, niet op leren. Als uw stagiair gewoon werk doet, dan heeft de stagiair recht op het wettelijk minimumloon. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of uw stagiair gewoon werk of stagewerk doet. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan een boete geven bij stagemisbruik.

Leerbaan

Een student met een leerbaan (ook wel leerwerkplek of duaal onderwijs) combineert een hbo-opleiding of een mbo-opleiding beroeps begeleidende leerweg (bbl) met werken. De student volgt meestal 1 dag per week les. De andere dagen werkt de student bij u en wordt hij of zij zo in de praktijk opgeleid.

Erkenning als leerbedrijf aanvragen

Wilt u een mbo-student een stage of een leerbaan aanbieden? Dan moet u een erkend leerbedrijf zijn. U kunt de erkenning leerbedrijf aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Contract bij stage of leerbaan

Bij een stage en bij een leerbaan moet u een overeenkomst aanbieden.

Stageovereenkomst

Bij een stage moet u voor een stageovereenkomst of stagecontract zorgen. U maakt hierin duidelijke afspraken over onder meer de werkzaamheden, werktijden en een eventuele stagevergoeding.

Praktijkovereenkomst

Als u een stagiair aanneemt van het mbo, dan moet u een stageovereenkomst hebben. Dit heet in het mbo een praktijkovereenkomst (POK) of beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO). De school regelt deze overeenkomst. De school, de student en u moeten de overeenkomst ondertekenen.

Arbeidsovereenkomst

Neemt u een student aan voor een leerbaan? Dan moet u een arbeidsovereenkomst aanbieden als dit in de cao voor uw bedrijf staat. Ook als het niet in de cao staat, is het wel normaal om een arbeidsovereenkomst te geven. Bij de bbl gaat een tijdelijk contract niet automatisch over in een vast contract na 3 tijdelijke contracten (ketenbepaling).

Studenten jonger dan 16 jaar

Wilt u een student jonger dan 16 jaar aannemen voor een stage of leerbaan? Dan is een stageovereenkomst, POK of BPVO met de school verplicht. De ouder of persoon met ouderlijk gezag moet deze overeenkomst ondertekenen. U moet zich ook houden aan extra regels over bijvoorbeeld werktijden.

Vergoeding of loon betalen

U bent niet verplicht om voor een stage een vergoeding te betalen. Behalve als het in de cao voor uw bedrijf staat. Bij leerbanen is het wel normaal dat u de student betaalt. Er is een minimumloon voor studenten met een bbl-opleiding.

Vergoedingen zoals reiskostenvergoeding betaalt u als dat is vastgelegd in de cao of bedrijfsregels. Als dit nergens is vastgelegd, hoeft u dit niet te betalen. Maar u kunt afspreken om het wel te betalen en de afspraken in het contract zetten.

Betaalt u een stagevergoeding? Dan is er een fictieve dienstbetrekking:

  • Uw stagiair is verzekerd voor de Ziektewet en Wajong.
  • Uw stagiair valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), u moet de werkgeversheffing betalen.
  • U hoeft geen premies werknemersverzekeringen in te houden, alleen loonheffing.

Betaalt u een reële beloning zoals het minimumjeugdloon? Dan is er een dienstbetrekking:

  • Uw stagiair is verzekerd voor alle werknemersverzekeringen.
  • U moet premies werknemersverzekeringen inhouden.
  • U moet de werkgeversheffing Zvw betalen.

Arbeidsomstandigheden

Een student met een stageplek of een leerbaan is voor de Arbowet een werknemer. U bent als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers. U moet bijvoorbeeld gratis beschermingsmiddelen aanbieden.

Buitenlandse studenten

Wilt u een buitenlandse student aannemen voor een stage of leerbaan?

  • Als de student uit een EER-land komt, heeft u geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. U moet wel duidelijke afspraken maken met de student en de school.
  • Wilt u een student van buiten de EER aannemen? Dan moet u een TWV of GVVA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid) aanvragen voor de student.

Wilt u een asielzoeker als stagiair aannemen? Een asielzoekers mag in principe pas stage lopen nadat hij 6 maanden in de procedure zit. U heeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.