Leesbaarheid:

Kwaliteitseisen aan zorgaanbieders

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Bent u een zorgaanbieder? Dan moet uw zorg aan bepaalde eisen voldoen. U moet een vergunning hebben en u heeft een meldplicht. Lees hier meer.

Bent u een zorgaanbieder? De zorg die u geeft, moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Als u zorg geeft die in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) staat omschreven, dan moet u een Wtza-vergunning hebben en u heeft een meldplicht.

Eisen voor de Wkkgz

Bekijk of u onder de de Wet kwaliteit zorginstellingen (Wkkgz) valt. Als u onder de Wkkgz valt, moet u aan onder meer deze eisen voldoen:

  • U moet deskundig personeel hebben. Sommige zorgverleners moeten in het BIG-register staan om hun werk te mogen doen.
  • U moet controleren of een nieuwe medewerker in het verleden geen ernstige fouten heeft gemaakt. U checkt bijvoorbeeld het waarschuwingsregister Zorg & Welzijn of u vraagt een VOG aan.
  • U moet een zorgplan maken samen met de cliënt. Hierin staan afspraken over de zorg en ondersteuning. U moet dit plan minstens 1 keer per jaar bespreken met de cliënt.
  • Uw instelling heeft een cliëntenraad. Via de cliëntenraad kunnen cliënten meepraten over het beleid in uw organisatie.
  • U levert zorg van een goed niveau. De zorg is tijdig, veilig en effectief.
  • Uw instelling heeft een klachtenfunctionaris en u bent aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie.
  • U moet ieder jaar verantwoording afleggen over wat u doet en hoe u de zorg organiseert.
  • Uw medewerkers kunnen incidenten melden en ervan leren.

Kijk of u voldoet aan de kwaliteitseisen voor de zorg met de Kwaliteitscheck van het CIBG.

Wtza-vergunning aanvragen

Bent u een nieuwe zorgaanbieder en wilt u zorg geven zoals in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) staat omschreven? Dan moet u volgens de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) een vergunning aanvragen. De Wtza-vergunning vervangt de WTZi-toelating.

De Wtza-vergunning geldt voor deze zorgaanbieders:

  • zorginstellingen die medisch specialistische zorg verlenen
  • zorginstellingen die met meer dan 10 zorgverleners zorg (zoals in de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg staat) verlenen

Check of u een vergunning aan moet vragen bij het CIBG.

Meldplicht zorgaanbieders

Nieuwe en bestaande zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders moeten zich melden bij het CIBG. Dat geldt als u zorg biedt die onder de Wkkgz valt:

  • Zvw-zorg (ook die betaald uit een Zvw-pgb)
  • Wlz-zorg (ook die betaald uit een Wlz-pgb)
  • andere zorg zoals alternatieve zorg en zorg niet gericht op de gezondheid zoals cosmetische zorg
  • particuliere zorg

Dit geldt voor zzp’ers en instellingen, hoofdaannemers en onderaannemers. Controleer bij CIBG of u zich moet melden.

Het CIBG stuurt uw melding door naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zo kan de inspectie de zorgaanbieders beter controleren op de kwaliteit van de zorg.

Incidenten melden

Zorginstellingen zijn verplicht incidenten, zoals calamiteiten, geweld in de zorgrelatie of ontslag wegens niet goed functioneren, te melden bij de IGZ. Deze verplichting geldt niet alleen voor instellingen die patiënten opnemen, maar bijvoorbeeld ook voor huisartsenposten en thuiszorgorganisaties.

Toezicht en maatregelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van de zorgaanbieders. Als de kwaliteit niet in orde is kan IGJ maatregelen opleggen aan zorgaanbieders. IGJ maakt openbaar gemaakte maatregelen bekend in een overzicht.