De federatie

Over ons

De federatie vertegenwoordigt via haar leden ruim 20.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen.

Wij staan voor

Effectieve, doelmatige en klantgerichte psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg die bijdraagt aan een gezonde en vitale samenleving!

Vragen

Heeft u nog vragen over onze organisatie en activiteiten? Ga dan hier naar de veelgestelde vragen.

Meest recente nieuwsberichten

Pas op: circulus vitiosus!

Lisette Pondman (NVRG) en Marnix de Romph (P3NL) schreven een boeiende blog over de onmogelijke situatie waarin systeemtherapie zich bevindt. Lees hier meer  

Read More

Maandbericht mei

In dit maandbericht blikken we kort terug op een aantal onderwerpen die in mei hebben gespeeld:   Bestuurlijk overleg GGZ; (informatiepakket) ROM; Uitvoeringstoets zorgstandaarden; Traject Zinnige Zorg GGZ van het Zorginstituut Nederland (ZiNL); Stand van zaken EVC-project; Modelovereenkomst wet DBA; Adviesraad Kiezen in de GGZ; Dynamische lijst verzekerde zorg van Zorgverzekeraars Nederland; Psychologen werkzaam in

Read More

ROM : een update n.a.v. kamervragen

Staatssecretaris Van Rijn heeft de Kamervragen van Marijnissen (SP) naar aanleiding van de actie ‘stop ROM’ beantwoord, en ontzenuwt daarmee eerdere geruchten over de wettelijke basis van de privacy van data-aanlevering. Hij schrijft dat zorgaanbieders ROM-gegevens kunnen blijven aanleveren aan SBG als zij hiervoor expliciet toestemming hebben gevraagd en verkregen van de cliënt. Het staat de

Read More

Maandbericht april 2017

In dit maandbericht zetten we de spotlights op een aantal onderwerpen die in de maand april speelden: Enquête; Worldcafé; Commissie Communicatie; EVC-Commissie; Agenda GGZ;   Enquête Met een enquête onderzoekt het NIP jaarlijks de ervaringen van haar leden die werken in de curatieve ggz. De mening van de vrijgevestigde aanbieder uit zowel de jeugd- en

Read More

Congres van Wijk tot Wetenschap

‘Samen ontwikkelen’ luidt het thema van de tweede editie ‘Van wijk tot wetenschap’, hét kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp. Na het succes van 2016 zet het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie een volgende stap, samen met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. U kunt nu een abstract voor uw

Read More

ROM discussie nog niet beëindigd

De ROM blijft de gemoederen bezighouden. Over de zin van het gebruik van de ROM in de behandelkamer voor het monitoren van de effecten van behandeling en het gesprek met cliënten zijn professionals, clientorganisaties, instellingen en verzekeraars het in grote lijnen eens. Maar of deze data ook verzameld en verwerkt mogen worden, daarover verschillen de

Read More

Maandbericht maart 2017

In dit maandbericht belicht ik een aantal onderwerpen die in de maand maart speelden:   ROM, een nieuw hoofdstuk; Directeurenoverleg en tafel Jeugd; Commissie Bekostiging; Algemene Vergadering; Commentaarronde Landelijke Samenwerkingsafspraken jeugd-GGZ. ROM Het kan niemand ontgaan zijn: de discussie rondom ROM vraagt veel aandacht. De minister heeft eind vorige week aan de Tweede Kamer laten

Read More

World Café over over de agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie

Tags : 

Op 12 april vindt er een bijzonder ‘café’ plaats in Utrecht. In de bijgevoegde uitnodiging staan alle details en een verwijzing naar de website. world-cafe-persoonlijke-uitnodiging-agenda-ggz

Read More

Maandbericht februari 2017

In dit tweede maandbericht van 2017 aandacht voor een aantal zaken: Petitie stop ROM als benchmark onze reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake uitkomstbekostiging; Blog Skipr; Communicatie en belangenbehartiging; De stand van zaken EVC’s en individuele leerroutes; Zorgstandaard Autisme Spectrum Stoornissen. Stop ROM? Professionals lijken over de ROM verdeeld te zijn over

Read More

Waarde van ROM wordt bepaald in de behandelkamer, niet aan de onderhandelingstafel met zorgverzekeraars

Tags : 

Standpunt P3NL over ROM: P3NL[1] is positief over Routine Outcome Monitoring (ROM)[2] als vast onderdeel van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische behandeling en begeleiding omdat hiermee een bijdrage kan worden geleverd aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiency ervan. Zonder ROM is gepast gebruik van zorg en transparantie over de effectiviteit niet mogelijk. Verschillen in ROM-gegevens kunnen

Read More

Maandbericht januari 2017

In dit eerste maandbericht van 2017 aandacht voor een aantal zaken: Het terugdringen van de administratieve lasten; Het project ‘Kiezen in de GGZ’; De Agenda GGZ; Aandacht voor de jeugd binnen P3NL; De stand van zaken EVC’s en individuele leerroutes; Belangenbehartiging; Klachten- en geschillenregeling. Terugdringen van de administratieve lasten Elke zorgverlener heeft er last van:

Read More

Kwaliteitsstatuut in groten getale aangeleverd voor 1 januari 2017

Tags : 

Zorgaanbieders in de curatieve ggz hebben zich in het laatste kwartaal van 2016 in groten getale aangemeld voor het kwaliteitsstatuut. Van de 5.000 geregistreerde zorgaanbieders heeft inmiddels meer dan 90% een kwaliteitsstatuut ingediend. Op 1 januari hebben 306 instellingen en 4.041 vrijgevestigden een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Een mooi resultaat waar door veel zorgaanbieders heel hard aan

Read More

Lef nodig voor essentiële veranderingen

Tags : 

Interview met Jeroen Muller: voorzitter Arkin én voorzitter P3NL Discura.nl is een online platform voor professionals in de zorg. Het traditionele eindejaarsinterview van 2016 vond plaats met Jeroen Muller. Hij is niet alleen de voorzitter van de Raad van Bestuur van Arkin in Amsterdam maar ook voorzitter van P3NL. Een inspirerend verhaal met een heldere

Read More

Grote inspanning van de sector

Tags : 

Ruim 80% van de instellingen en 90% van de vrijgevestigden binnen GGZ heeft per 1 januari Kwaliteitsstatuut Zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet zijn per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Inmiddels is bekend dat 306 instellingen en 4.041 vrijgevestigde beschikken over een goedgekeurd statuut (Laatst bijgewerkt: 10 januari) 2017). Een

Read More

Boeiende Beleidsdocumenten

Onderstaand een reeks beleidsdocumenten die voor de leden van P3NL van belang kunnen zijn. Het betreft een aantal brieven en rapporten. Van elke document is een korte schets gemaakt over de inhoud.  Rapportages Trimbosinstituut Onlangs zijn een aantal belangrijke rapportages uitgebracht door het Trimbosinstituut die alles te maken hebben de belangrijke transities die in de

Read More

Coulance voor zorgaanbieders en patiënten met betrekking tot het kwaliteitsstatuut

Tags : 

Op 24 november is een brief gepubliceerd die aan de zorgverzekeraars is gestuurd m.b.t. een soepele invoering van het kwaliteitsstatuut per 1-1-2017. Op 16 december jl. is een antwoord ontvangen.   Overgangsperiode tot 1 april 2017 De zorgverzekeraars zijn bereid een coulance voor begin 2017 te hanteren voor een periode van 3 maanden, d.w.z tot

Read More

In ontwikkeling: nieuwe productstructuur GGZ en FZ

Tags : 

De NZa werkt met organisaties van aanbieders (waaronder P3NL), zorgverzekeraars en patiënten in de GGZ aan het doorontwikkelen van de productstructuur van de basis-GGZ, gespecialiseerde GGZ en forensische zorg (FZ). Waarschijnlijk zal per 2020 met deze nieuwe productstructuur gaan worden gewerkt. In de nieuwe structuur zijn de zorgvraagzwaarte en de zorgbehoefte van de patiënt belangrijke uitgangspunten. In dit

Read More

Maandbericht P3NL december 2016

Hierbij het derde maandbericht vanuit P3NL. Ook in de afgelopen maand is er weer veel gebeurd. Een greep uit de concrete resultaten: Leden van het NIP, NVGzP, NVRG, NVO, VEN, NVVS en VPeP kunnen zich voor € 25,- per jaar aansluiten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL. Vanwege de Wkkgz is het verplicht voor

Read More

Extra mogelijkheid om uw kwaliteitsstatuut te laten toetsen

Tags : 

 Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Door u op de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl aan te melden, kunt u het format kwaliteitsstatuut ophalen en ingevuld weer opsturen. We willen nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is dat u uw kwaliteitsstatuut voor 1 januari 2017 geregeld

Read More

Klachten- en geschillenregeling in kader Wkggz ingericht

Tags : 

P3NL heeft vanaf 1 januari 2017 namens zes van haar aangesloten leden (NIP, NVGzP, NVRG, NVO, VEN en VPeP) een uniforme  klachten- en geschillenregeling. Alle zorgaanbieders in de GGZ, dus ook vrijgevestigden, moeten in het kader van Wkggz een klachtenregeling hebben en zijn aangesloten bij een geschilleninstantie is. In dit kader is een overeenkomst gesloten

Read More

Brief aan Zorgverzekeraars Nederland over overgang naar Kwaliteitsstatuut

In het kader van het Kwaliteitsstatuut dat vanaf 1 januari wordt ingevoerd, is door de beroepsverenigingen een brief opgesteld voor Zorgverzekeraars Nederland. In deze brief wordt gevraagd om een zekere coulance te hanteren in de eerste periode van 2017 om alle betrokkenen de gelegenheid te geven aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen. Zie de bijgevoegde

Read More

Reactie op internetconsultatie wijzigingsbesluit meldcode

De beroepsverenigingen en P3NL hebben gereageerd op de internetconsultatie wijzigingsbesluit meldcode. 20161123-reactie-internetconsultatie-wijzigingsbesluit-meldcode-1

Read More

Dien uw kwaliteitsstatuut voor 1 december in!

Tags : 

Iedere zorgaanbieder (instelling en vrijgevestigden) binnen de GGZ onder de zorgverzekeringswet is vanaf 1 januari 2017 verplicht om een eigen kwaliteitsstatuut te hebben dat is geregistreerd én geaccordeerd. Veel zorgaanbieders hebben zich al geregistreerd en zijn bezig het kwaliteitsstatuut aan te leveren. De tijd daarvoor dringt: wilt u zeker zijn dat u voor 1 januari

Read More

Update P3NL november

Hierbij het tweede maandbericht vanuit P3NL. Ook in de afgelopen maand is er weer veel gebeurd. Een greep uit de concrete resultaten: Het inrichten van een gezamenlijke klachtenprocedure en een geschillencommissie voor vrijgevestigden binnen de GGZ en de VG-sector in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Er zijn inmiddels overeenkomsten

Read More

Whitepaper ROM en benchmarking in de jeugdhulp

De Expertraad Kinderen en Jeugd van de Stichting Benchmark GGZ en het Kenniscentrum K&J-psychiatrie biedt u met gepaste trots deze whitepaper aan: Routine Outcome en Monitoring en Benchmarking: een zaak van velen Het doel van deze publicatie is een overzicht te bieden van ervaringen en resultaten van Routine Outcome Monitoring (ROM) en benchmarking in de jeugdhulp

Read More

Koplopers gezocht voor verbetering bekostigingsmodel ggz en fz

P3NL  is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe bekostigingsmodel, het zogenaamde ‘cluster’- of ‘Engelse model’ in de GGZ. Dit model moet een veel duidelijker, eenvoudiger en herkenbare vergoeding van de GGZ tot stand brengen met minder administratieve lasten voor de zorgaanbieders.  We zoeken leden die als koploper dit model willen uittesten. Zowel vrijgevestigden als instellingen kunnen zich

Read More

Beroepsverenigingen: zorgen over advies aanscherping meldcode

In een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) laten NVO, NIP, NVGzP, VGCt, VKJP, VPeP (voorheen: VCgP), BPSW, V&VN en P3NL weten bezwaren te hebben tegen de meldplicht die onderdeel is van het advies over het aanscherpen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De staatssecretaris onderschrijft in de 8e Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties het

Read More

Nieuws voor vrijgevestigden over aanlevering ROM-data

Tags : 

Stuur uw licentiesleutel aan uw softwareleverancier en start vanaf 1 oktober met aanleveren van uw data aan SBG Vrijgevestigde zorgaanbieders in de GGZ moeten vanaf 1 januari 2017 ROM-data aanleveren aan SBG. De stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR), opgericht door het NIP, LVVP en NVvP, maakt dit mogelijk. In de afgelopen twee maanden hebben zich ruim

Read More

Stand van zaken P3NL oktober

Vorig jaar is P3NL opgericht door 9 verenigingen. Deze federatie behartigt de belangen van de ruim 25.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen die zijn aangesloten bij een of meer van de volgende verenigingen: NIP, NVGzP, NVO, NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP en VPEP. Deze verenigingen verschillen naar aard en omvang, maar hebben ook een aantal zaken

Read More

Patiëntenflyer P3NL

Tags : 

De overstaptijd voor de zorgverzekeringen staat weer voor de deur. De verschillen tussen zorgverzekeringen zijn soms groot vooral als het gaat om keuzevrijheid en de hoogte van vergoedingen van niet-gecontracteerde zorg. U kunt patiënten voorlichten met behulp van de flyer van P3NL die gemaakt is door de 9 verenigingen die bij P3NL zijn aangesloten. De

Read More

Groepspraktijken kunnen als vrijgevestigden Kwaliteitsstatuut indienen

Tags : 

GGZ zorgaanbieders met personeel in loondienst kunnen alsnog een Kwaliteitsstatuut voor vrijgevestigden invullen en indienen. Hiermee is een belangrijk knelpunt weggenomen voor van rechtswege toegelaten zorginstellingen, zoals groepspraktijken en kleine zorginstellingen. Zorgaanbieders die in 2017 curatieve ggz onder de zorgverzekeringswet willen aanbieden wordt dringend aangeraden het Kwaliteitsstatuut voor 1 december aan te bieden. Het kwaliteitsstatuut

Read More

Eindelijk schot in de individuele leerroute (ook wel als EVC aangeduid)

Het NIP, de NVO en de VGCt participeren gezamenlijk in het project Individuele leerroute en hebben in die hoedanigheid aan het CSGP (College Specialismen Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten) van de FGzPt een notitie geschreven met daarin een aantal vragen. De belangrijkste vraag was: steunt het CSGP de uitwerking van een uitvoeringsplan door de opleidingsinstellingen waarin de

Read More

Vernieuwde documenten kwaliteitsstatuut aangeboden

Tags : 

P3NL en de andere veldpartijen hebben een aantal documenten behorend bij het kwaliteitsstatuut aangeboden aan Zorginstituut Nederland. Het Model kwaliteitsstatuut ggz en de Overgangsregeling 18-/18+ zijn verduidelijkt.  -> brief aanbieding documenten kwaliteitsstatuut -> model kwaliteitsstatuut versie 1 september 2016 -> overgangsregeling 18-/18+  

Read More

‘Registratie van uw kwaliteitsstatuut: waar moet u op letten’

Tags : 

Op 18 juli is de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl van start gegaan. Door u op deze website aan te melden, kunt u het format kwaliteitsstatuut downloaden en ingevuld weer opsturen. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Een aantal van u zijn dan ook voortvarend van

Read More

Presentatie rapport: ‘Bevorderen van participatie van presentatie van cliënten met een psychische stoornis’

Zorginstituut Nederland presenteert het rapport ‘Bevorderen van participatie van cliënten met een psychische stoornis’. P3NL heeft in de totstandkoming van dit document meegedaan aan een consultatieronde.

Read More

Reactie P3NL op transparantieregeling zorgaanbieders GGZ

P3NL heeft gereageerd op de  concept nadere regel transparantieregeling zorgaanbieders GGZ van de Nederlandse Zorgautoriteit. Consultatie P3NL transparantieregeling zorgaanbieders GGZ

Read More

Uitvoeringsprobleem bij transformatie ggz-praktijken tot instelling en vice versa

Tags : 

Vorige week zijn alle zorgverzekeraars – en tevens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en VWS – geïnformeerd over de uitvoeringsproblemen die zich voordoen bij ggz-praktijken die zich in het kader van het Kwaliteitsstatuut transformeren van vrijgevestigde ggz-praktijk naar ggz-instelling en vice versa. Zij krijgen deze transformatie niet op tijd rond om nog een passend contract te kunnen afsluiten

Read More

Manifest voor verbetering van de ggz

Joep Verbugt, lid van het bestuur van GGZ, vertelt in een interview met Mijngezondheidsgids over het manifest Betere Geestelijke Gezondheid. P3NL is een van de ondertekenaars van dit manifest. Lees het artikel hier.

Read More

Vrijgevestigden en de ROM; registreer u nu bij het klantportaal

Tags : 

Het klantportaal van Stichting Vrijgevestigden ROMmen is al enige tijd open voor het beantwoorden van vragen van vrijgevestigden over de verplichting om te gaan ROMmen. Dit klantportaal is dé centrale plek voor alle vrijgevestigde ggz aanbieders om de (verplichte) aanlevering van ROM-data aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) mogelijk te maken. Nu de stichting formeel

Read More

Vanaf nu kunt u uw kwaliteitsstatuut aanbieden

Tags : 

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Vanaf 18 juli kunt u op www.GGZKwaliteitsstatuut.nl zich als zorgaanbieder aanmelden, het format kwaliteitsstatuut downloaden en ingevuld weer opsturen. Lees hieronder welke stappen u hiervoor kunt ondernemen. Hoe werkt het? Stap 1: Hij of zij die een kwaliteitsstatuut aanbiedt,

Read More

‘Psychologen maken zelf het verschil’

Voorzitter Jeroen Muller vertelt in een interview met de redactie van het verenigingskatern van het NIP over de nieuwe federatie P3NL en over een kansrijk model dat de kwaliteit van de zorg kan verbeteren. En dat een kostenbesparing binnen de ggz kan realiseren. Lees hier het hele interview.

Read More

Vrijgevestigd psycholoog: registreer u nu om ROM-data te kunnen aanleveren!

Tags : 

Iedere vrijgevestigd psycholoog is vanaf 1 oktober 2016 verplicht om zijn of haar ROM-data aan te leveren. Dit gaat via de klantportaal van Stichting Vrijgevestigden ROMmen. Het is vanaf nu mogelijk om u te registreren bij dit klantportaal. Doe dat nu al, zodat u alvast goed bent voorbereid. Ga hiervoor gelijk naar het klantportaal (via www.vrijgevestigde.nl).

Read More

Vrijgevestigd psycholoog: bent u voorbereid op digitale ROM aanlevering?

Tags : 

Vanaf 1 oktober 2016 is iedere vrijgevestigd psycholoog verplicht om zijn of haar ROM-data aan te leveren bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Inmiddels zijn er weer een aantal belangrijke concrete stappen genomen. Deze zijn op een rij gezet door Stichting Vrijgevestigden Rommen (SVR), waarbij het NIP nauw betrokken is. Bekijk hieronder de info van SVR om

Read More

Klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschillencommissie Wkkgz

De Wkkgz, die voor de ggz en de langdurige zorg vanaf 2017 in volle omvang van kracht wordt, legt nieuwe verplichtingen op. NVO en NIP verwachten dat veel instellingen redelijk soepel op die nieuwe verplichtingen kunnen inspelen. Vrijgevestigden zal dat moeilijker vallen.  NVO en NIP willen we u graag ondersteunen waar dat kan en in

Read More

Gemeenten, zorgaanbieders en beroepsverenigingen maken werk van privacybescherming

Voor effectieve jeugdhulp is het belangrijk dat ouders en kinderen die jeugdhulp vragen, weten dat hun privacy goed beschermd is. Daarom hebben gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdhulpprofessionals en medische professionals donderdag 23 juni in een manifest afspraken gemaakt over privacybescherming in het jeugddomein. P3NL heeft dit manifest ondertekend. Manifest en vuistregels Veel gemeenten, zorgaanbieders en beroepsgroepen hebben

Read More

Behandeling werkgerelateerde klachten ook vergoeden uit Zorgverzekeringswet

P3NL vindt dat werkgerelateerde problemen zoals burn-out en overspanning niet alleen werk-gerelateerd zijn, en dat de behandeling daarom uit de zorgverzekeringswet en niet door de werkgever vergoed moet worden. Als iemand een psychische stoornis heeft, moet de behandeling vergoed worden door de zorgverzekeringswet, ongeacht waar deze stoornis zich manifesteert of waardoor deze stoornis is ontstaan.

Read More

Subsidieregeling Transparantie Kwaliteit van Zorg gepubliceerd

De subsidieregeling Transparantie Kwaliteit van Zorg is gepubliceerd in de Staatscourant. Het is daarom nu mogelijk om subsidie aan te vragen. Deze subsidieregeling is een van de activiteiten die voortkomt uit de brief van Minister Schippers aan de Tweede Kamer van 2 maart 2015 over ‘Het Jaar van de Transparantie’. Op basis van deze regeling

Read More

Minder lasten, meer zorg in de eerste lijn

Gezamenlijk hebben Zorgverzekeraars Nederland en 24 brancheorganisaties van eerstelijns zorgverleners afspraken gemaakt om de administratieve lasten in de zorg te beperken. Het gaat daarbij ook om de vrijgevestigde GGZ, naast mondzorg, paramedie, wijkverpleging, farmacie en verloskunde. Op 25 mei zijn de eerste resultaten van het traject ‘Vermindering administratieve lasten in de eerstelijnszorg aangeboden aan minister

Read More

Aanleveren ROM-data wordt verplicht voor vrijgevestigden

Tags : 

Vanaf 1 januari 2017 is iedere zorgaanbieder in de ggz voor volwassenen (binnen de zorgverzekeringswet) verplicht ROM-data aan te leveren bij Stichting Benchmark ggz (SBG). Dit is bepaald in het kwaliteitsstatuut en de NZA beleidsregels voor de curatieve ggz binnen het kader van de zorgverzekeringwet. Het kwaliteitsstatuut is onderdeel van activiteiten in het kader van

Read More

Zorginstituut heeft model-kwaliteitsstatuut opgenomen in Register

Tags : 

Op verzoek van partijen in de ggz, waaronder P3NL heeft het Zorginstituut het model kwaliteitsstatuut voor de geneeskundige ggz opgenomen in haar Register. Dat betekent dat het model kwaliteitsstatuut een kwaliteitsstandaard is waaraan alle aanbieders van generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz met ingang van 2017 moeten voldoen. Al deze aanbieders moeten dus op 1

Read More

Meer en heldere informatie voor de patiënt over kwaliteit van de zorg

Door de gezamenlijke inzet van veel partijen in de zorg is de positie van de patiënt het afgelopen jaar aanzienlijk verstrekt. Patiënten krijgen nu meer heldere informatie voor, tijdens en na de behandeling en steeds vaker in de spreekkamer beslist de patiënt steeds vaker mee over zijn behandeling. Dit schrijft minister Edith Schippers (VWS) vandaag

Read More

Minister complimenteert het veld over proactieve bijdrage aan kwaliteit van zorg

Minister Schippers en zeven andere hoofdsprekers waren gisteren eensgezind positief over de nadruk op kwaliteitsontwikkeling in de ggz en de stappen die daarvoor worden gezet. Zij vertelden dit op het Congres ‘goede ggz zorg tegen aanvaardbare kosten’ dat door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz werd georganiseerd. Het NIP is één van de oprichters van dit Netwerk.

Read More

Betere geestelijke gezondheid kan!

Geestelijke gezondheid raakt ons allemaal. Een goede geestelijke gezondheid is voor ieder mens persoonlijk van belang, is een economische factor van betekenis en een belangrijke voorwaarde voor een vitale en veilige samenleving. Vanuit deze overtuiging namen Federatie Opvang, GGZ Nederland, InEen, LHV, LVVP, Platform MeerGGZ, P3NL, RIBW Alliantie en V&VN het initiatief tot een manifest

Read More

‘Ik geloof niet in armpje drukken’

Dat zegt P3NL-directeur Marnix de Romph in een interview met de  Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Zij interviewden hem voor hun jaarverslag over de meerwaarde van de federatie. Lees hier het volledige interview 

Read More

Model kwaliteitsstatuut ggz opgenomen in Register Zorginstituut

Tags : 

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben een model kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Dit beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet  curatieve ggz te mogen verlenen. Het statuut bepaalt onder andere welke beroepsgroepen in verschillende onderdelen van de ggz als regiebehandelaar op mogen

Read More

Bijeenkomsten over het kwaliteitsstatuut

Tags : 

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle ggz-aanbieders beschikken over een kwaliteitsstatuut. Wat betekent dit voor zorgverleners en de organisaties waarvoor zij werken? Hoe ziet het implementatietraject eruit en wat zegt dit over de positie van psychologen in de ggz? Een van de deelnemende verenigingen van P3NL, namelijk het NIP, organiseert hierover binnenkort een aantal bijeenkomsten. Leden die

Read More

Werken aan een psychisch gezonder Nederland

De kennis in de psychische gezondheidszorg die in de afgelopen jaren is opgedaan en nieuwe inzichten over risicofactoren moeten binnen een nieuw wetenschappelijk onderzoeksprogramma zorgen voor minder psychische ziekte, snellere en betere behandeling van patiënten met een psychische stoornis en meer aandacht voor herstel. Uiterst urgent, aldus de opstellers* van de nieuwe ‘onderzoeksagenda ggz’, omdat

Read More

Staatssecretaris komt met verbeterplan meldcode kindermishandeling

Namens de leden van P3NL hebben o.a. de NVO en het NIP, samen met andere beroepsverenigingen, bij staatssecretaris Van Rijn ernstige bezwaren geuit tegen een registratieplicht bij kindermishandeling. De staatssecretaris heeft tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer op dinsdag 9 februari toegezegd dat er binnen een maand een brief komt die ingaat op het

Read More

Kwaliteitsstatuut per 1 januari 2017 voor elke zorgaanbieder, model vastgesteld

Tags : 

In het bestuurlijk overleg met Minister Schippers en de ondertekenaars van de Toekomstagenda ggz, waaronder P3NL, is op 15 februari 2016 het model Kwaliteitsstatuut vastgesteld. Het model Kwaliteitsstatuut is een uitwerking van het advies van de Commissie Meurs: ‘hoofdbehandelaar ggz als noodgreep’. Meurs introduceerde in het advies de nieuwe rol van regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar is

Read More

Marnix de Romph eerste directeur van P3NL

Marnix de Romph (44) is de eerste directeur van P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen die dit voorjaar is opgericht. De Romph heeft de opdracht om van deze krachtenbundeling een solide, slagvaardige organisatie te maken die zowel de diverse beroepsbeoefenaars verbindt, als hen vertegenwoordigt in Den Haag en Brussel. “Marnix brengt veel ervaring

Read More

Van versplintering terug naar samenwerking

VM, het vaktijdschrift voor professionals van verenigingen publiceerde in december editie een artikel met deze titel over de oprichting van P3NL. Het artikel is geschreven door Anja Bitter en Robin Bremekamp, twee ondersteuners van het oprichtingsproces. Zij blikken terug op het proces hoe P3NL heeft bewezen dat negen beroeps- en wetenschappelijke verenigingen samen gebracht kunnen

Read More

P3NL reageert op conceptmodel Kwaliteitsstatuut

Tags : 

P3NL is positief over het conceptmodel dat ter consultatie voorligt. Met name de ambitie die het model uitstraalt alsook de centrale plaats die de kwaliteitsstandaarden krijgen in het kwaliteitsstatuut. Het uitgangspunt, de patiënt journey, zet de cliënt centraal. Dit betekent voor de zorgaanbieder dat zij vooraf na denken en verantwoorden hoe de samenwerking in de

Read More

P3NL organiseert succesvolle conferentie over inkoop op kwaliteit in de ggz

P3NL sprak op 4 december met zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS over kwaliteitsnormen die de beroepsgroep van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen hanteert voor kwalitatief verantwoorde psychologische zorg. Achtereenvolgens kwamen daarbij aan bod; eisen aan de opleiding en de BIG-registratie, de verenigingsregisters, zorgstandaarden en richtlijnen, gebruik van ROM, visitatie en de beroepscodes voor

Read More

GGZ- sector biedt minister Schippers ‘Agenda voor transparantie en gepast gebruik’ aan

In de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland is vandaag een grote en belangrijke stap gezet door de aanbieding van de ‘Agenda voor transparantie en gepast gebruik’. Kern van de Agenda is vroeger signaleren van psychische klachten, gezamenlijke besluitvorming tussen patiënt en professional over de behandeling, meer zorg op maat en goede keuze-informatie voor

Read More

Patiëntenvoorlichting zorgverzekeringen

De overstaptijd voor de zorgverzekeringen is weer aangebroken.  Daarom heeft P3NL een patiëntenflyer gemaakt  over het belang van de keuze van een goede zorgverzekering. U kunt de flyer gebruiken voor de wachtkamer en verspreiding onder je patiënten. De manier waarop uw patiënten verzekerd zijn wordt steeds belangrijker voor de vergoeding van zorg. Goede voorlichting over de

Read More

P3NL inzet voor behoud Stoornissen Anders Gespecificeerd in de aanspraak geneeskundige GGZ

Wanneer de DSM 5 de basis gaat worden voor de aanspraak voor de geneeskundige ggz dient de behandeling van de stoornissen anders gespecificeerd gewoon vergoed te worden in het basispakket ZVW. Met deze boodschap ging P3NL in januari samen met de NVvP, GGZNL, LVVP, en LPGGZ de discussie met het Zorginstituut Nederland (ZINL) aan. In

Read More

P3NL overlegt met Minister Schippers over Toekomstagenda GGZ

P3NL heeft, op uitnodiging van Minister Schippers (VWS), deel genomen aan het overleg over de Toekomstagenda GGZ. Jeroen Muller (voorzitter P3NL) heeft tijdens het gesprek uiteen gezet hoe P3NL aan kijkt tegen gepast gebruik. Naast P3NL waren de volgende partijen aangeschoven; NIP, LPGGZ, NVvP, GGZNL, MeerGGZ, ZN, INEEN, LVVP en V&VN. De Toekomstagenda GGZ zet

Read More

P3NL start met expertgroep bekostiging

P3NL krijgt met de oprichting van de expertgroep bekostiging een nieuw platform waarmee de  samenwerking van de negen federatiepartners verder vorm krijgt. De expertgroep gaat de commissie bekostiging en het bestuur van P3NL ondersteunen met inhoudelijke expertise om in de overleggen met bijvoorbeeld het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars of de Nederlandse Zorgautoriteit goed geïnformeerd aan

Read More

Brief P3NL aan de Kamer over advies commissie Meurs en reactie minister

De Tweede Kamer gaat donderdag 21 mei tijdens een overleg over de GGZ in gesprek met minister Schippers (VWS) over het rapport van de commissie Meurs ‘Hoofdbehandelaarschap GGZ als noodgreep’ en haar reactie hierop. De federatie van Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen (P3NL) stuurde vandaag de leden van de vaste commissie van VWS een brief met

Read More

Opdrachtgevende partijen nemen advies Commissie Meurs in ontvangst

Vandaag hebben de opdrachtgevende partijen het advies ontvangen van de commissie Meurs over invulling van het hoofdbehandelaarschap in de ggz. In het advies wordt het concept van de regiebehandelaar geïntroduceerd als het centrale aanspreekpunt voor de patiënt, zijn naasten en andere bij de behandeling betrokken behandelaren. De commissie adviseert de invoering van een kwaliteitsstatuut dat

Read More

P3NL: kwaliteit bij psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg centraal!

Met de oprichting van een nieuwe federatie, P3NL bundelen psychologen, psychotherapeuten en pedagogen hun krachten om kwaliteit bij het verlenen van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg verder te verstevigen. Bij de professionele beroepsuitoefening moet de cliënt centraal staan en deze moet kunnen rekenen op kwalitatieve, efficiënte en doelmatige zorg en jeugdhulp. Een krachtig en eenduidig

Read More